Odnośniki podstawowe

XX sesja RO Leśnica - 26 listopada 2018 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gościa majora Mieczysława Błażejewskiego z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i przekazał mu głos. Major M. Błażejewski poinformował, że dowódca pułku płk Dariusz Dejneka wyszedł z inicjatywą nadania nazwy nowemu rondu na alei Prezydenta Kaczorowskiego. Nazwa Rondo Żołnierzy Łącznościowców byłaby uhonorowaniem żołnierzy, którzy służyli w wojskach łączności, między innymi w leśnickiej jednostce. W imieniu całego pułku poprosił radnych, aby podjęli odpowiednią uchwałę, która będzie formalnym wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie takiej nazwy. W tej sprawie przedstawił stosowne pismo ze szczegółowym uzasadnieniem.
Następnie przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
- Otrzymaliśmy odpowiedź Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie organizacji ruchu na obwodnicy Leśnicy. GDDKiA nie wyraziła zgody na zmianę oznakowania węzłów Wrocław Stadion i Lotnisko w związku z opłatami dla pojazdów ciężarowych. Zmiana przebiegu drogi krajowej 94 wymaga decyzji Ministerstwa Infrastruktury i przed zakończeniem budowy Alei Stabłowickiej jest niemożliwa. Stan techniczny ulicy Trzmielowickiej przy dojeździe do obwodnicy zostanie poprawiony – przetarg w I połowie 2019 r. Zostanie też zamontowana wiata przystankowa na pętli na osiedlu Żar.
- Mieszkaniec osiedla Żar zasygnalizował, że przejście przez ulicę Średzką, przy skrzyżowaniu z Lutyńską, jest bardzo niebezpieczne i powinno być wyposażone w sygnalizację świetlną oraz pomiar prędkości. Obecna lokalizacja przystanku powoduje, że dzieci, w drodze ze szkoły, codziennie przechodzą przez drogę krajową.
- ZDiUM poinformował, że obecnie nie planuje wykonania ścieżki pieszo-rowerowej łączącej plac Kaliski z ulicą Kościańską. Przypomniał też, że obszar ten podlega ochronie konserwatorskiej.
- Przekazaliśmy do ZDiUM zapytanie o termin otworzenia barierek i wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Mokrzańskiej.
- Zapytaliśmy MPWiK o stan prac nad projektem kanalizacji ulic Lewej i Trójkątnej.
- Zaopiniowaliśmy przesunięcie wiaty przystankowej na ul. Szkolnej.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości odpowiedział na naszą negatywną opinię do karty nieruchomości położonej przy ulicy Skoczylasa 30. WNiSN nie przyzna prawa pierwokupu mieszkańcom tej posesji, ponieważ nie gwarantują im tego obowiązujące przepisy.
- Poprosiliśmy ZDiUM o wyniki analizy stanu technicznego progów spowalniających i bezpieczeństwa na ulicy Małopolskiej.
- ZDiUM potwierdził, że na ulicy Małopolskiej, a wysokości nr 40, budowana jest wiata przystankowa.
- Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Dolnobrzeskiej 44, 44a oraz o zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy takiej stacji przy ul. Lutyńskiej 2.
- Rozpoczęto sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Kaczorowskiego.
- Zapytaliśmy Biuro Rozwoju Wrocławia o powód rozpoczęcia wprowadzania zmian w mpzp Nowych Żernik.
- BRW poinformowało, że w tym roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania na naszym Osiedlu.
- Biuro Prezydenta Wrocławia poinformowało o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030 oraz z prognozą środowiskową dla tego planu.
- Przedszkole Bajkolandia złożyło merytoryczne sprawozdanie z realizacji projektu zadania społecznego radosnych obchodów Święta 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W czasie uroczystości Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu złożyli na ręce dyrektor Doroty Mandziuk-Polenceusz gratulacje i wręczyli kwiaty z okazji dwudziestolecia nadania imienia tej placówce.
- WCRS poinformowało, że 15.12.18 r. na wrocławskim Rynku, o godzinie 16.00, odbędzie się wspólne kolędowanie i zaprosiło na próby chóry i zespoły osiedlowe.
- Prezes fundacji Demeter zapytała o możliwość wykorzystania pomieszczeń rady na spotkania klubu mam w Leśnicy.
- BPS zaprosiło na szkolenia w ramach cyklu Wrocław rozmawia o osiedlach.
- WCRS przypomniało, że sprawozdania z wykonania zadań społecznych należy składać do centrum w terminie 30 dni od zrealizowania projektu.
- Prezydent Wrocławia, Departament Spraw Społecznych i WCRS poprosili o zadeklarowanie udziału w corocznej akcji dostarczenia świątecznych paczek żywnościowych do najuboższych mieszkańców osiedla. Będziemy mieli do rozdysponowania 18 paczek, które zostaną dostarczone do siedziby rady między 4 a 13 grudnia.
- Do Ekosystemu złożyliśmy wniosek o rozstawienie na Osiedlu kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2019 r.
- MOPS poinformował, że ze względu na wysokie koszty materiałów, Partnerstwo dla Leśnicy i okolic odstąpiło od dekoracji mostu tramwajowego na okoliczność stulecia odzyskania Niepodległości.
- Dyrekcja ZSP 14 wyraziła zgodę na wykorzystanie terenu przy szkole na organizację kina plenerowego w Złotnikach. Na użyczenie terenu, mimo wcześniejszych ustaleń z pomysłodawcami tego projektu, nie zgodziła się złotnicka parafia.
- Straż Miejska Wrocławia zaproponowała radom osiedli przeprowadzenie okolicznościowych prelekcji z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
- WCRS zaprosiło do Kina Nowe Horyzonty na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza obchodzonego 5 grudnia.
- Stowarzyszenie Pomocy Iskierka, lider miejskiego projektu "Wrocławski Wolontariusz IT" zaproponowało organizację bezpłatnych porad obsługi telefonów i komputerów dla starszych mieszkańców osiedla.
- WCRS kolejny raz poinformował, że nie wolno prowadzić agitacji wyborczej w siedzibach rad osiedli.
- Spłynęły wnioski dotyczące organizacji różnych osiedlowych przedsięwzięć w nadchodzącym, 2019 roku. Świetlice środowiskowe zgłosiły chęć udziału w organizacji imprez mikołajkowych dla swoich podopiecznych. Szkoła Podstawowa nr 51 zaprosiła do współorganizacji festiwalu Małych Form Teatralnych, Konkursu Krasomówczego i festynu rodzinnego. Organizację festynu rodzinnego planuje również Przedszkole Bajkolandia. Centrum Kultury Zamek poprosiło o dofinansowanie imprez planowanych na Zamku w 2019 r.
Następnie przewodniczący Marian Cieślik, w związku ze zgromadzonym kworum, poprosił zebranych o przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Zarządu zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie aktualizacji planu wydatków i nadania nazwy rondu na alei Kaczorowskiego. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie. Kolejno przyjęto protokoły z XVIII i XIX sesji RO, z 22 i 29.10.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, oba protokoły przyjęto jednogłośnie. 
Uchwały:
> Przewodniczący Zarządu omówił wykonanie zadnia pn. Radosne obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i przedstawił rozliczenie środków finansowych. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> W sprawie przesunięcia środków w „Planie wydatków Osiedla Leśnica na 2018 r.”. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Jan A. Kułacz poinformował, że jak co roku w czasie realizowania budżetu osiedla, w poszczególnych paragrafach pozostają małe, niewykorzystane kwoty. Aby środki te mogły być prawidłowo spożytkowane istnieje konieczność ich przeniesienia pomiędzy paragrafami budżetu. Przewodniczący szczegółowo omówił wszystkie przesunięcia i poprosił radnych o ich zatwierdzenie. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jedenastu głosowało za, jeden wstrzymał się od głosu.
> Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z potrzebą korekty zadań wymagana jest dodatkowa aktualizacja w planie wydatków oraz podjęcia stosownej uchwały. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Góreckiej 149. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Nikt z radnych nie miał uwag. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w restauracji Smakowo przy ulicy Barskich 1. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Przemyskiej 17. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Radni nie wnieśli uwag. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Arbuzowej 13A/1 . Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Nikt nie miał uwag. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Marian Cieślik poprosił zebranych o podjęcie uchwały w sprawie nazwania ronda na obwodnicy Leśnicy. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Wanda Dąbrowska członek Komisji Handlu Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oznajmiła, że po otwarciu obwodnicy Leśnicy, na osiedlu Złotniki bardzo pogorszyło się bezpieczeństwo pieszych, w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów, przemieszczających się do i od alei Kaczorowskiego. Elżbieta Krzak poinformowała, że w stabłowickim Ekoparku posadziła drzewo Rady Osiedla Leśnica.
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu przedstawił radnym listę gości, którzy zostaną zaproszeni na spotkanie opłatkowe 15 grudnia. Lista została zaakceptowana bez uwag.
Jan Kułacz poprosił radnych o przesłanie zarządowi swoich obserwacji ruchu na osiedlach po otwarciu obwodnicy Leśnicy.
Wolne wnioski:
Elżbieta Krzak poinformowała o swoim udziale w akcji ratowania bezdomnego koczującego przy sklepie Dino na ulicy Boguszowskiej. Zapytała jakie działania powinna podjąć Rada w związku z tym, że w wyniku zaniedbań odpowiednich służb, bezdomny zmarł, pozostawiony w mroźną noc bez ich pomocy. Przewodniczący Rady zalecił radnej Krzak złożenie doniesienia w tej sprawie do właściwej prokuratury.
Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 17. grudnia i zamknął posiedzenie.