Odnośniki podstawowe

Wrocławskie Centrum Integracji - rekrutacja w ramach zatrudnienia socjalnego

Wrocławskie Centrum Integracji (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław) prowadzi działania szkoleniowo-doradcze (w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego), ukierunkowane na wsparcie osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w powrocie na rynek pracy. Zajęcia w Centrum adresowane są do osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakład karny).
Uczestnicy mają zapewniony codzienny posiłek, ubezpieczenie NNW, świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (w miesiącu próbnym – 50% zasiłku), szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, wsparcie specjalisty terapii uzależnień, konsultacje prawne. W ramach projektu "Razem można więcej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, WCI prowadzi rekrutację uczestników do II edycji, która rozpocznie się na początku marca 2019 r. Szkolenia odbywają się w podziale na trzy grupy zawodowe: pracownik biura i handlu, opiekun osoby zależnej, pracownik remontowo - budowlany. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Małgorzata Strojny (pok.14, I p., tel. 71 782 35 20/21) e-mail:malgorzata.strojny@wci.wroclaw.pl. Prowadzona jest również rekrutacja ciągła do grupy zawodowej organizowanej od paru lat przez Dział Reintegracji, pracownik porządkowy – konserwator (usługi porządkowe realizowane na rzecz klientów MOPS korzystających z usług opiekuńczych). Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Irena Kęśminowicz (pok.31, II p., tel. 71 782 35 15; służbowy tel. kom. 576 142 148, nr telefonu do Działu Reintegracji– pok. 3b: 71 782 35 22), e-mail:irena.kesminowicz@wci.wroclaw.pl.