Odnośniki podstawowe

Aleja Stabłowicka - postępowanie środowiskowe

Wojewoda Dolnośląski wydał Obwieszczenie znak: IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 21.02.2019 r.o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka. W związku z tym, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski,  w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2111, w terminie do 27 marca br. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

bip.um.wroc.pl/artykul/384/38080/if-ab-7820-7-2018-ak