Odnośniki podstawowe

XXI sesja RO Leśnica - 20 grudnia 2018 r.

 Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie do planu sesji uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie przy ulicy Wielkopolskiej 14. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jednogłośnie przyjęto uzupełniony program. Następnie przyjęto protokół z XX sesji RO, z 26.11.2018 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.  
Uchwały: 
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że uchwała w sprawie  przyjęcia aktualizacji Planu wydatków Osiedla na 2018 r. związana jest z przyjęciem do Planu wydatków dodatkowej kwoty uzyskanej z wynajmu pomieszczeń. Środki te wpłynęły dzisiaj po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miejską Wrocławia. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Jan A. Kułacz poinformował, że WCRS podzielił pierwszą część środków na zadania dodatkowe  planowane do wykonania w 2019 roku. Na realizację Festynu Osiedlowego wnioskowaliśmy o przyznanie 7000 zł, a otrzymaliśmy 6500 zł  i w związku z tym konieczne jest zaktualizowanie projektu.  W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęcia aktualizacji projektu pn. Festyn Osiedlowy przyjęto jednogłośnie. 
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Żabka przy ulicy Krępickiej 42A. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Nikt z radnych nie miał uwag. W głosowaniu na uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia wzięło udział dwunastu radnych, dziesięciu głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu.
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że w grudniu został zrealizowany projekt Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Zakupiono  150 paczek po 45 zł. W świetlicach Osiedla odbyły się imprezy mikołajkowe, na których ww. prezenty zostały wręczone dzieciom. W głosowaniu  nad uchwałą w sprawie  przyjęcia sprawozdania z projektu Paczki Świątecznewzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W niedzielę 19 grudnia został  również zrealizowany projekt Wigilia dla samotnych i potrzebujących. Do jego przeprowadzenia, poza Partnerstwem dla Leśnicy i okolic, włączyli się lokalni piekarze, cukiernicy,  restauratorzy, sklepikarze oraz inni przedsiębiorcy, a także członkowie Klubu Seniora. W czasie spotkania występował zespół  Psalmos, a dzieci ze świetlic środowiskowych, szkół i przedszkoli przygotowały stroiki, ozdoby choinkowe i kartki świąteczne z życzeniami dla uczestników. W wigilii uczestniczyło około 200 osób samotnych, ubogich i potrzebujących. W głosowaniu  nad uchwałą w sprawie  przyjęcia sprawozdania z projektu Wigilia Leśnicka wzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący zaproponował  kontynuowanie tradycji odbywania sesji plenarnych w ostatnie poniedziałki miesiąca. Zebrani dokonali korekty niektórych terminów.  W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ulicy Wielkopolskiej 14. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Radni nie wnieśli uwag.  W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, dziewięciu głosowało za, trzech wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący Marian Cieślik odczytał list od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka  oraz poinformował, że w okresie przedświątecznym otrzymaliśmy życzenia od Prezydenta, WCRS, Komendanta Komisariatu Policji, Zrzeszenia Handlu i Usług oraz  dyrektorów osiedlowych placówek oświatowych.
Jan A. Kułacz przedstawił sprawy bieżące:
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał wniosek mieszkańców dotyczący budowy nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia na ulicy Łanowskiego, w ramach inicjatyw lokalnych.
Zarząd Zasobu Komunalnego nie zgodził się na wydzierżawienie Stowarzyszeniu Handlu i Usług, działki przy ulicy Płońskiego, na parking dla kupców i klientów placu targowego. 
Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że barierki odgradzające ciąg pieszy na ulicy Mokrzańskiej  zostaną odtworzone z uwzględnieniem wjazdów do nowych budynków. Oznakowanie przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym zostanie ustawione w pierwszej połowie 2019 roku i będzie zależało od posiadanych środków i warunków atmosferycznych. ZDiUM  poinformował, że dobudował już brakujący odcinek chodnika. 
MPWIK zaproponowało zorganizowanie w siedzibie RO spotkania mieszkańców ulic Skoczylasa i Promenada, z udziałem firmy Ekoprojekt, która projektuje kanalizację sanitarną w tym rejonie. Będzie ono dotyczyło lokalizacji sięgaczy do posesji.
Odbył się odbiór placu zabaw przy ulicy Kamiennogórskiej 84. Plac powstał w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiedział na petycję mieszkańców w sprawie wyniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Wolskiej, przy wejściu do kościoła. WIM podejmie działania zmierzające w inny sposób do poprawy bezpieczeństwa pieszych, ponieważ zgodnie z prawem nie wyznacza się przejść w strefach ruchu uspokojonego.
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości poinformował o przetargach na działki przy ulicy: Miechowskiej, Pusteckiej, Jesiennickiej, Kosmonautów i Skoczylasa 10. 
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał do zaopiniowania wykazy i karty nieruchomości położonych przy ulicach: Daktylowej/Świeżej 5a, Kosmonautów i Starogajowej.
Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych, lokalizowanego przy ul. Szczecińskiej. 
WŚiR zawiadomił o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Lutyńskiej 2. 
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu przekazało informację o sposobach finansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. 
WCRS poinformował o programie Taxi 75+, dedykowanym mieszkańcom, którzy ukończyli 75 lat i mają problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną, a chcą odbyć wizytę w urzędzie lub specjalistycznej przychodni.
Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował o planowanych wycinkach drzew przy alei Klonowej oraz przy ulicach Średzkiej, Mokrzańskiej i Wilkszyńskiej.
WCRS poinformował o przekazaniu uchwały RO Leśnica w sprawie nadania nazwy rondu przy alei Prezydenta Kaczorowskiego do Biura RMW.
Szkoła Podstawowa 95 zaprosiła do współorganizacji festiwali Złota Róża i Anielska Muzyka.
Szkoła kompetencji językowych i komputerowych zaproponowała organizację bezpłatnego szkolenia komputerowego, zakończonego wydaniem certyfikatu ECDL, w siedzibie naszej rady.
Otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz informacje o możliwości zgłaszania uwag do projektu Standardy dostępności dla miasta Wrocławia. 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego poinformowało o ostatecznych terminach tegorocznych rozliczeń finansowych.
Komisje: Przewodniczący Komisji HUBiP poinformował o bardzo złym stanie dróg gruntowych Jajczarskiej i Trzmielowickiej. Zarząd wystąpił o naprawę dróg na Osiedlu, fragment ulicy Trzmielowickiej przy obwodnicy jest projektowany i ma zostać zrealizowany po zabezpieczeniu środków.
Zapytania: Mieszkaniec ulicy Gielniaka złożył wniosek w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Jajczarskiej, na całej długości. Radni ustalili, że Zarząd wystąpi do WIM w sprawie przeprowadzenia napraw wszystkich dróg gruntowych naszego Osiedla. 
Zadania społeczne: Przewodniczący Zarządu poprosił o uwagi do przeprowadzonych w grudniu zadań społecznych. Radni Teresa Molęda i Tomasz Przystaś zaapelowali, aby w przyszłym roku zapewnić uczestnikom wigilii nagrzewnice i namioty. 
Wolne wnioski: Teresa Molęda zgłosiła, że konieczne jest ustawienie wiaty na przystanku przy ul. Wojanowskiej.
Jan A. Kułacz podziękował za pracę członkom Zarządu oraz radnym. Marian Cieślik  podziękował wszystkim za pracę, złożył świąteczne życzenia, zaprosił na kolejną sesję, którą zaplanowano na 28 stycznia i zamknął posiedzenie.