Odnośniki podstawowe

XXII sesja RO Leśnica - 28 stycznia 2019 r.

Posiedzenie otworzył  wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał wniosek mieszkańców dotyczący budowy nawierzchni tymczasowej, odwodnienia i oświetlenia na ulicy Kruszcowej oraz budowy oświetlenia ulicy Owczarskiej w ramach projektów inicjatyw lokalnych. 
Wydział Inżynierii Miejskiej skierował do ZDiUM nasz wniosek w sprawie naprawy dróg gruntowych.
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informację o kolejnym przetargu dotyczącym nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 12 oraz o przetargu na działkę położną przy ulicy Lauterbacha, przeznaczoną pod budowę kooperatywy mieszkaniowej, 
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał do zaopiniowania wykazy i karty nieruchomości położonych przy ulicach: Piotrkowskiej, Małopolskiej i Dolnobrzeskiej 34.
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski poinformował o powołaniu przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych. W jego skład wejdzie sześciu radnych osiedlowych rekomendowanych przez przewodniczących zarządów. Na spotkaniu porozumienia Wrocław Zachód, przewodniczący Zarządów sygnatariuszy porozumienia, rekomendowali do zespołu Przewodniczącego Zarządu Osiedla Maślice Sławomira Czerwińskiego. W czasie ww. spotkania omówinon też plan pracy na ten ro oraz zaplanowano spotkania dotyczące najważniejszych problemów osiedlowych: edukacji, komunikacji, ochrony środowiska i obszarów zieleni oraz budowy Osi Zachodniej. 
Mieszkańcy ulicy Limanowskiej złożyli wniosek w sprawie utworzenia miejsc parkingowych na ulicy Chęcińskiej.
Mieszkańcy Leśnicy zapytali o naprawę nawierzchni ulicy Prochowickiej oraz oświetlenie ulicy Owczarskiej. Zapytania zostały przekazane do WIM i ZDiUM. Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy z WIM  informację, że nawierzchnia ulicy Prochowickiej będzie remontowana w roku bieżącym.
Ekosystem przesłał harmonogram podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku. Nie zostały w nim uwzględnione wszystkie proponowane lokalizacje, między innymi na osiedlu Żar.
ZZM poinformował o kolejnych wycinkach drzew, tym razem na ulicy Wilkszyńskiej. 
Wydział Inżynierii Miejskiej poformował, że parkingi p&r na Osiedlu będą płatne dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Wrocławia, co nastąpi prawdopodobnie w lutym br. W kolejnych latach planowana jest też budowa 20 miejsc parkingowych przy stacji kolejowej w Leśnicy.
Lider projektu Wrocławski Wolontariusz IT poinformował o rozpoczęciu drugiej edycji szkoleń.
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia przesłało do zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczące zasad usytuowania punktów podawania i sprzedaży alkoholu na terenie miasta oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu we Wrocławiu.
Mieszkańcy Złotnik przygotowali petycję do Prezydenta Wrocławia w sprawie uruchomienia na osiedlu komunikacji wewnętrznej. Petycję podpisało 62 mieszkańców Złotnik. 
21. stycznia odbyło się w naszej siedzibie spotkanie z mieszkańcami w sprawie kanalizacji ulicy Skoczylasa i okolic. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Realizacji Inwestycji MPWiK oraz projektant głównej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy zostali poinformowani, że powinni przekazać projektantowi swoje propozycje dotyczące lokalizacji przyłączy do posesji. Przedstawiciel Biura Obsługi Klienta poinformował zebranych o procedurach związanych podłączeniem indywidualnych odbiorców do głównej sieci kanalizacyjnej. 
Skarbnik Elżbieta Miedzińska przypomniała, że do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy propozycje współrealizacji imprez ze szkół osiedlowych, przedszkoli, koła wędkarskiego, mieszkańców Żernik Nowych, klubów sportowych oraz CK Zamek. Wszystkie wynikające z tych propozycji kalkulacje , będą przedstawione i uwzględnione (w różnym zakresie) w projekcie Planu Wydatków Osiedla na rok 2019.
Wiceprzewodniczący Józef Piskorski, w związku z zebranym kworum, poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie
Następnie przyjęto protokół z XXI sesji RO, z 20.12.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, 10 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu.
 Uchwały: 
- Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w 2018 roku, w ramach projektu społecznego, przy naszej radzie powstał Klub Seniora. Procedura przyjęta przez WCRS wymaga od nas przygotowania sprawozdania z realizacji projektu i przyjęcia go uchwałą rady. Jan A. Kułacz przedstawił zebranym sprawozdanie, a Józef Piskorski poprosił przyjęcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział  jedenastu radnych, 10 głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu.
- Przewodniczący Zarządu omówił projekt społeczny dotyczący wydawania Gazety Leśnickiej i przedstawił sprawozdanie z jego wykonania. Prowadzący obrady poprosił radnych o przyjęcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział  dwunastu radnych, 11 głosowało za, a 1 wstrzymał się od głosu.
- Jan A. Kułacz przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu wydatków Osiedla w 2018 roku. Omówił wykonanie planu z podziałem na poszczególne paragrafy i odpowiedział na pytania radnych. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu przedstawił aktualizację projektu II Stabłowicki Bieg po Zdrowie, wykonaną po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 4500 zł. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- J. A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu Osiedlowy Flomark Rodzinny, wykonaną po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 4000 zł. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu przedstawił aktualizację projektu Wydawnictwo Osiedlowe, wykonaną po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 4000 zł. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Jan A. Kułacz przygotował projekt zadania pn. IV Wigilia dla samotnych i potrzebujących, zaplanowanego do realizacji w grudniu 2019 r.  Radne Izabela Pieniążczak i Teresa Molęda wnioskowały, aby kolejna wigilia odbyła się w pomieszczeniu lub przy braku odpowiedniego pomieszczenia w dogrzewanych namiotach. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Jan A. Kułacz przedstawił projekt zadania pn. paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych, zaplanowanego do realizacji w grudniu 2019 r.  W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu i Skarbnik omówili projekt planu wydatków Osiedla na 2019 r. Roczny budżet Osiedla składa się z dotacji wynikającej z liczby mieszkańców - 49250 zł, środków na opłaty za media 4830 zł, szacunkowej kwoty z wynajmu pomieszczeń - 7650 zł oraz dotacji na zadania społeczne, co daje łącznie kwotę 61730 zł. J.A. Kułacz wskazał kwoty przewidziane na poszczególne zadania z podziałem na paragrafy wymagane przez WCRS. Szczegółowo omówił kwoty planowane na realizację wydarzeń współorganizowanych z Radą. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Jan A. Kułacz przedstawił projektu uchwały dotyczącej diet dla członków Zarządu. W głosowaniu  wzięło udział czternastu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 3 wstrzymały się od głosu. Uzasadnienie: Diety radnych funkcyjnych członków Zarządu przeznaczone są na częściową rekompensatę za: prace organizacyjno –techniczne związane z przygotowywaniem obrad plenarnych RO, posiedzeń Zarządu, spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami UMW oraz dyżurów i porad w siedzibie Rady; pracę biurową, przygotowywanie projektów dokumentów, prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych RO, przygotowywanie materiałów do gazety osiedlowej oraz odbiór przesyłek pocztowych; prowadzeniem działalności księgowo-finansowej w relacjach z instytucjami UMW i lokalnymi podmiotami; utrzymywanie czystości i dbanie o stan techniczny w siedzibie Rady oraz robieniem zakupów na jej potrzeby; korzystanie z prywatnych samochodów i telefonów komórkowych do celów związanych z ww. działaniami. Z uwagi na szeroki zakres działań, ww. prace członkowie Zarządu realizują głównie poza rutynowymi godzinami dyżurów, po pracy, kosztem czasu prywatnego. Na zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów do wykonania między innymi ww. czynności nie pozwalają skromne środki finansowe będące w dyspozycji RO.
- Rada Miejska Wrocławia poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Wrocławia. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
- Rada Miejska Wrocławia poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zasad usytuowania punktów podawania i sprzedaży alkoholu na terenie Wrocławia. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, 5 było przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym przy ulicy Stabłowickiej 57. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, Komisja HUBiP nie wniosła uwag. W głosowaniu wzięło udział trzynaście osób, 11 głosowało za przyjęciem uchwały, dwie wstrzymały się od głosu.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej  podawanie alkoholu w restauracji Familia przy ulicy Średzkiej 19. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, Komisja HUBiP nie wniosła uwag. W głosowaniu wzięło udział trzynaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej  sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym Żabka przy ulicy Arbuzowej 13b. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, nikt nie wniósł uwag. W głosowaniu wzięło udział trzynaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje:
- Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Praworządności i Bezpieczeństwa Bronisław Piela poinformował, że po raz kolejny złożył projekt zagospodarowania stawów Leśnickich do WBO. W tej edycji nie ma rejonów głosowania, każdy mieszkaniec ma tylko jeden głos na projekt osiedlowy i jeden na projekt ponadosiedlowy.  Radny Piela dodał też, że Stowarzyszenie Handlu i Usług, które zabiegało o zorganizowanie parkingu na działce przy ulicy Płońskiego, kontynuuje te starania.  Jutro ZZK przeprowadzi wizję w terenie i pomiar działki. 
- Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej poinformował, że budowy na Nowych Żernikach wciąż są prowadzone w sposób niezgodny z normami bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i poprosił o ponowne zgłoszenie problemu do DIiT. 
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinie w sprawie poparcia petycji mieszkańców osiedla Złotniki w sprawie uruchomienia komunikacji  busami, które dowoziłyby pasażerów z południowej części osiedla (rejon ulic Zakopiańskiej, Kieleckiej) do tramwaju przy ulicy Kosmonautów. Radni stwierdzili, że komunikacja poprzeczna na osiedlach jest potrzebna i zasugerowali zarządowi poparcie tej idei.
Następnie J.A.Kułacz poprosił radnych ze Złotnik o stanowisko w sprawie utworzenia miejsc do parkowania na ulicy Chęcińskiej, na wniosek mieszkańców Limanowskiej. Radni rekomendowali Zarządowi niepopieranie wniosku.
W ramach Funduszu Czasu Wolnego rady mogą składać wnioski o przyznanie dodatkowych środków z WCRS. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego  31 stycznia do godz. 17:00. Przewodniczący Zarządu zapytał radnych pomysły na zorganizowanie takich wydarzeń oraz  ewentualne poparcie wniosku dotyczącego organizacji kina plenerowego na Złotnikach, który nie otrzymał dofinansowania na etapie rozpatrywania wniosków zadań społecznych na ten rok. Radni przyjęli pomysł z aprobatą, Jan A. Kułacz skontaktuje się z inicjatorką projektu.
W ostatnim okresie mieszkańcy poprosili o poparcie wniosków o oświetlenie kilku ulic w Leśnicy. Sekretarz, w imieniu Zarządu, zapytała czy lepszym wyjściem byłoby wykonanie przeglądu i zbiorcze wystąpienie o oświetlenie wszystkich ulic na naszych osiedlach. Radni stwierdzili, że powinniśmy popierać podobne wystąpienia mieszkańców oraz poparli inicjatywę doświetlenia Osiedla, ale zaproponowali, aby to UM dokonał inwentaryzacji. 
Wolne wnioski: Jakub Szpiegowski zapytał o informacje dotyczące budowy kolejnego etapu obwodnicy Leśnicy - alei Stabłowickiej. Przewodniczący Zarządu poinformował, że wystąpimy w imieniu Porozumienia Wrocław Zachód o zorganizowanie spotkania dotyczące projektu Osi Zachodniej z Wrocławskimi Inwestycjami i Departamentem Infrastruktury i Transportu. Radny zadeklarował swój udział w takim spotkaniu. 
Józef Piskorski podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, zaprosił na kolejne 25 lutego i zakończył sesję.