Odnośniki podstawowe

Regulamin Rodzinnego Flomarku Osiedlowego organizowanego przez Radę Osiedla Leśnica w sobotę 11 maja 2019 r. w godz. 12.00-16.00

 

1.Organizator
Organizatorem Flomarku i imprez towarzyszących jest Rada Osiedla Leśnica.
 
2.Cel przedsięwzięcia.
a)    Promowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.
b)    Umożliwienie mieszkańcom zbycia lub wymiany przedmiotów często zalegających
w domowych szafach, w garażach, na strychach, w piwnicach itd.
c)    Poszerzenie płaszczyzny integracji mieszkańców Osiedla.
d)    Promowanie działań podejmowanych przez instytucje Miasta na rzecz lokalnej społeczności.
 
3.Warunki uczestnictwa
a)    Flomark ma charakter otwarty i jego uczestnikiem może zostać każda osoba dorosła, a dzieci tylko pod opieką dorosłych.
b)    Sprzedaż na terenie Flomarku mogą prowadzić: osoby fizyczne, twórcy rękodzieła, osoby sprzedające swoje zbędne przedmioty.
c)    Od osób dokonujących sprzedaży, wymiany podczas Flomarku nie jest pobierana opłata targowa.
d)    Ustala się następującą organizację funkcjonowania targu:
·     miejsca do sprzedaży, ciągi piesze, ciągi komunikacyjne, miejsca pod działalność handlową wyznacza Organizator,
·     sprzedaż może być dokonywana w miejscach wskazanych przez Organizatora, ze stołów, z samochodów, przyczep, namiotów, skrzynek, z ręki, kosza, wiadra itp.,
·     zabrania się sprzedaży poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora.
e)    Za znajdujące się na terenie Flomarku urządzenia, towary i ich składowanie odpowiada ich właściciel.
f)     Posprzątanie miejsca po zakończeniu działalności pozostaje w gestii osoby zajmującej to miejsce.
g)    Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody.
h)    Sprzedający i inne osoby przebywające na terenie Flomarku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i w dokonywaniu zakupów.
i)      Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 
4.Funkcje i zobowiązania Organizatora
a)    Organizator nie zapewnia opieki medycznej i nie ubezpiecza uczestników Flomarku.
b)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ceny, jakość towarów, sposób ich sprzedaży oraz za rzeczy pozostawione na targowisku.
c)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie trwania Flomarku.
d)    Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Flomarku nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy, spowodowane przez uczestników imprezy.
e)    Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
f)     Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (przy Stanowisku organizatora), przed rozpoczęciem imprezy.
g)    W zabezpieczeniu Flomarku będą pomagać Policja, Straż Miejska oraz wolontariusze.
h)    Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji i przebiegu Flomarku rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
i)      Wszelkie zapytania uwagi, wnioski i skargi związane z realizacją Flomarku można składać do Stanowiska Organizatora.
 
 
5.Osoby dokonujące sprzedaży podczas Flomarku zobowiązane są do:
a)    Przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu.
b)    Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych.
c)    Stosowania się do ustaleń wynikających z zarządzeń i postanowień wydawanych przez Organizatora w zakresie działalności handlowej.
d)    Uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Organizatorem
lub z osobą przez niego upoważnioną.
e)    Utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu.
f)     Poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 
6.Zabrania się na terenie Flomarku:
a)    Sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.
b)    Prowadzenia gier hazardowych.
c)    Sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.
d)    Handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i na jezdniach, na terenie i drodze poza obszarem Flomarku.
e)    Wieszania reklam i prowadzenia działalności reklamowej na terenie targu bez zgody Organizatora.
f)     Zanieczyszczania terenu i otoczenia obszaru Flomarku.
g)    Sprzedaży nafty, benzyny, oleju napędowego, produktów leczniczych, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, żywych i wypchanych zwierząt gospodarskich, domowych i dzikich oraz innych towarów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.
h)    Działalność usługową i gastronomiczną prowadzić mogą tylko podmioty, które wcześniej zawarły umowę z Organizatorem.