Odnośniki podstawowe

XXIII sesja RO Leśnica - 25 lutego 2019 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących: MPWiK w odpowiedzi na zapytanie dotyczące kanalizacji Osiedla, przesłało informacje o planie inwestycyjnym na lata 2019-2023. W treści informacji zabrakło wielu danych, poprosiliśmy MPWiK o ich uzupełnienie. 6 marca o godzinie 10:00, w siedzibie Wrocławskich Inwestycji, odbędzie spotkanie się przedstawicieli porozumienia Wrocław Zachód z przedstawicielami Miasta w sprawie budowy brakującej części obwodnicy Leśnicy tzw. Osi Zachodniej. Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał do zaopiniowania wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Arachidowej. Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że odpowie na nasze pismo dotyczące zmian organizacji ruchu na alei Kaczorowskiego do końca lutego, ponieważ musi przeprowadzić obserwacje ruchu na obwodnicy. Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informację o kolejnym przetargu dotyczącym nieruchomości przy ulicy Pusteckiej. Wrocławskie Centrum Informacji poinformowało o szkoleniach w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego. Powiatowy Urząd Pracy poinformował o programie staży, który wspiera pracodawców oraz zarejestrowanych bezrobotnych. Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Lutyńskiej 2 oraz o wpłynięciu odwołania od tej decyzji. Wrocławski Szkolny Związek Sportowy poinformował, że od 1 kwietnia będzie kontynuować program Trener Osiedlowy 2018-2020. Trwa nabór chętnych do prowadzenia zajęć oraz przyjmowane są zgłoszenia dotyczące udostępnienia obiektów sportowych. 4 marca odbędzie się głosowanie nad wyborem sześciu radnych osiedlowych, którzy będą pracować w zespole ds. reformy osiedli. Do wzięcia udziału w głosowaniu Zarząd upoważnił Jana A. Kułacza. Ekosystem przypomniał zarządcom budynków o obowiązku zapewnienia dostępu do pojemników na odpady oraz poinformował o rozszerzeniu zbiórki odpadów o kolejne frakcje od roku 2021. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na wniosek o remont osiedlowych ulic, które nie posiadają utwardzonej nawierzchni poinformował, że na wiosnę przeprowadzi przegląd dróg gruntowych. Naprawy nawierzchni będą uzależnione od jego wyników oraz od posiadanych środków finansowych. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował o nowym trybie postępowania dotyczącego wydawania opinii w sprawie wniosków na sprzedaż alkoholu. Wnioski będą przesyłane radom Osiedli wyłącznie drogą elektroniczną, a uchwały powinny być przesyłane tak samo, tj. na adres poczty elektronicznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Przekazaliśmy do Biura Prezydenta poparcie petycji mieszkańców Złotnik w sprawie utworzenia wewnętrznej komunikacji osiedlowej. Biuro Rozwoju Wrocławia zaakceptowało ideę nazwania ronda na alei Kaczorowskiego imieniem Żołnierzy Łącznościowców i taką informację przekazało do 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Rada Miejska zajmie się sprawą w pierwszej połowie br. Do osiedlowych placówek oświatowych przekazaliśmy informacje o planowanych uroczystościach z okazji święta 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, z prośbą o nieorganizowanie w tym czasie imprez indywidualnych. Obchody zaplanowano na 7 - 9 czerwca. Poprosiliśmy WIM o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulic Snycerskiej, Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego 30km/h i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. ZDiUM odpowiedział na wniosek o ustawienie wiaty dla pasażerów przy ulicy Wojanowskiej - inwestycja została wpisana do planu na 2019 r. WCRS przypomniał o możliwości skorzystania z dodatkowych środków w ramach Fundusz Czasu Wolnego - projekty organizowane w niedziele niehandlowe. Wnioski można składać do 15 marca. WCRS poinformował o możliwości pozyskania 5000 zł na projekt w ramach Senioralnego Funduszu Wyjazdowego. Wnioski można składać do 18 marca br. Do 28 lutego można też składać wnioski o Młodzieżowe Mikrogranty.
Departament Zrównoważonego Rozwoju poprosił o informacje o pchlich targach, zbiórkach ubrań i podobnych wydarzeniach organizowanych na Osiedlu, w związku z tworzeniem mapy z miejscami wymiany we Wrocławiu. WCRS zaproponował Zarządom Osiedli możliwość otrzymania karty płatniczej. Korzystać z karty będzie mógł wyłącznie Przewodniczący Zarządu, a wszystkie procedury podejmowania i rozliczania środków pozostaną takie, jak przy pobieraniu zaliczki w formie gotówkowej. Szkoła Podstawowa nr 95 poinformowała, że Rada Rodziców planuje zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka i poprosiła o 500 zł dofinansowania. Do WIM skierowaliśmy wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia na Osiedlu oraz o wpisanie doświetlenia wymagających tego miejsc do planu inwestycyjnego Miasta. Departament Spraw Społecznych rozpoczął konsultacje koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Bernardyńskiej.
21 marca, w RO Pracze Odrzańskie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Edukacji UM, dotyczące rozwoju szkolnictwa na zachodzie Wrocławia. Z inicjatywy Klubu Seniora, przewodniczący J.A. Kułacz uzgadnia z CK Zamek możliwość ewentualnego organizowania w Centrum potańcówek dla mieszkańców. Sala amfiladowa zamku, a latem tarasy, mogłyby być udostępniane nieodpłatnie w soboty i niedziele po południu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że skarbnik na bieżąco rozlicza środki z budżetu - obecnie realizowane będą wydatki na organizację Przeglądu Małych Form Teatralnych w SP 51 oraz organizację Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny w ramach działań Klubu Seniora. 
Przewodniczący Marian Cieślik, w związku z zebranym kworum, poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. Program został uzupełniony o uchwałę dotyczącą sprzedaży alkoholu na stacji paliw przy ulicy Szczecińskiej oraz dotyczącą przyjęcia środków na projekt Klub Seniora przy RO Leśnica. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, program przyjęto jednogłośnie
Następnie przyjęto protokół z XXII sesji RO, z 28.01.2019 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, 10 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.
Uchwały: 
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym, przy ulicy Ślepej 12. Wniosek otrzymali wszyscy radni. W związku z tym, że o koncesję wystąpił nowy przedsiębiorca, Zarząd zaopiniował go pozytywnie, a Przewodniczący Komisji HUBiP poinformował, że nie ma uwag. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, 11 głosowało za, 1 wstrzymała się od głosu.
- Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działań samorządu osiedlowego w 2018 roku. Radni szczegółowo omówili wszystkie punkty dokumentu, w tym punkt dotyczący oceny komórek Miasta, z którymi Rada miała możliwość współpracy w 2018 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków w ramach Fundusz Czasu Wolnego, przewodniczący J. A. Kułacz kilkukrotnie rozmawiał z pomysłodawczynią projektu Kino Plenerowe na Złotnikach, który nie uzyskał dofinansowania w ramach projektów osiedlowych składanych do WCRS w 2018 r. Liderka nie podjęła się przeprowadzenia projektu, ponieważ projekty w ramach FCW mogą być realizowane wyłącznie w niedziele niehandlowe, co jej zdaniem nie zapewni należytej frekwencji oraz nie spełni oczekiwań mieszkańców osiedla. W związku z powyższym Uchwała nr XXIII/159/19 nie została podjęta.
- 22 lutego WCRS poinformował o powstaniu kolejnego funduszu - Senioralnego Funduszu Wyjazdowego. Wycieczka dla seniorów musi być powiązana z działaniami integracyjno-edukacyjnymi, a wymogiem formalnym jest udział grupy co najmniej 25 seniorów wieku 60+.  Na wyjazd można pozyskać 5000 zł. Radna Elżbieta Krzak ustnie przedstawiła zarys wycieczki do zabytkowego kompleksu w Pławniowicach koło Gliwic. Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska zwróciła uwagę, że nie ma możliwości podejmowania uchwały przed przygotowaniem wymaganej wersji projektu. Radni zdecydowali przeprowadzić głosowanie w tej sprawie i dać radnej Krzak czas na dopracowanie projektu i dołączenie go do uchwały, w wymaganej formie pisemnej.  W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, 6 głosowało za, 1 przeciw i 5 wstrzymało się od głosu.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie na stacji benzynowej przy ulicy Szczecińskiej. Wniosek otrzymaliśmy dzisiaj. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, 4 głosowały za, 4 przeciw i 4 wstrzymały się od głosu. Uchwała nr XXIII/161/19 nie została podjęta, RO nie wydała opinii w tej sprawie.
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że konieczne jest formalne przyjęcie środków na realizację projektu Klubu Seniora w 2019 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dodatkowe dofinansowanie w kwocie 9000 zł i taka kwota musi być przyjęta do budżetu Osiedlowego. W głosowaniu wzięło udział  dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje:
- Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Praworządności i Bezpieczeństwa Bronisław Piela poinformował, że Zarząd Zasobu Komunalnego wyraził zgodę na wydzierżawienie oraz wycenił na 50000 zł przygotowanie działki przy ulicy Płońskiego pod parking dla klientów i kupców.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w naszej siedzibie we wrześniu ubiegłego roku, przedstawiciele Miasta mieli nieodpłatnie udostępnić działkę. Bronisław Piela wyraził też swoje niezadowolenie z podjęcia decyzji o udostępnieniu parkingu P&R przy ulicy Snycerskiej tyko posiadaczom biletów okresowych. 
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o głosy w sprawie zorganizowania spotkania z radą RMW Ewą Wolak. Zebrani wyrazili skrajne opinie, ale ostatecznie rekomendowali Zarządowi kontynuowanie rozmów w sprawie zorganizowania takiego spotkania. 
Do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, z Osiedla Leśnica wpłynęło aż 28 projektów. Ponieważ obecnie każdy mieszkaniec ma tylko jeden głos na projekt osiedlowy i jeden na projekt ponadosiedlowy, Joanna Lisowska zapytała radnych czy RO powinna wybrać i promować kilka najlepszych projektów. Jan A. Kułacz poinformował, że inne rady włączają się czynnie w promocję wybranych projektów ze swoich osiedli i tym samym zwiększają ich szansę na wygranie, co w wielu przypadkach zakończyło się sukcesem. Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.
Mieszkanka Złotnik zwróciła się z wnioskiem dotyczącym wyremontowania placu zabaw w Parku Złotnickim. Zebrani nie w pełni zgodzili się z przedstawionymi argumentami, ale zarekomendowali Zarządowi poparcie wniosku, jak również poparcie wniosku o odtworzenie placu zabaw na Żernikach Nowych.
Wolne wnioski - radny Bronisław Piela w imieniu Koła 122 PZW Astra, na ręce Przewodniczącego Mariana Cieślika, przekazał Radzie Osiedla pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami za owocną współpracę.
Przewodniczący Marian Cieślik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, zaprosił na kolejne 25 marca i zamknął posiedzenie.