Odnośniki podstawowe

XXIV sesja RO Leśnica - 25 marca 2019 r.

Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Przewodniczy Zarządu Jan A. Kułacz poinformował, że po analizie sytuacji i konsultacji z WCRS, na chwilę obecną nie ma potrzeby przesuwania środków w budżecie Osiedla i poprosił o sunięcie z programu uchwał w sprawie przyjęcia aktualizacji  projektu Flomark Osiedlowy i aktualizacji Planu wydatków. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, poprawiony program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przyjęto protokół z XXIII sesji RO, z 25.02.2019 r. głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
Firma Rotomat poinformowała o rozpoczęciu budowy brakującego odcinka chodnika na ulicy Starogajowej oraz o przebudowie ulicy Jodłowickiej przy skrzyżowaniu ze Stabłowicką. Zespół do spraw oceny wniosków inicjatyw lokalnych przesłał informację działaniach w 2018 roku i planie inwestycyjnym na rok 2019. Na naszym osiedlu są to: projekt budowy nawierzchni tymczasowej na odcinku ulicy Kruszcowej, budowa nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia w ulicy Łanowskiego oraz oświetlenie ulicy Owczarskiej. Wydział Inżynierii Miejskiej nie zgodził się na utworzenie przejść dla pieszych na Snycerskiej, Płońskiego i Skoczylasa, ze względu na obowiązujące w strefie "30" przepisy kodeksu drogowego. WIM nie zgodził się na przeprowadzenie analizy oświetlenia ulic na naszym osiedlu. Zaproponował zgłaszanie konkretnych potrzeb i przypomniał, że takie inwestycje można realizować poprzez zgłaszanie ich do WBO, powstającej drugiej edycji Programu Inicjatyw RO, Programu Inicjatyw Lokalnych. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami PKP przesłaliśmy prośbę o naprawę  drogi przy stacji kolejowej w Leśnicy. Zwróciliśmy się do Departamentu Zrównoważonego Rozwoju z wnioskami o remont placu zabaw w Parku Złotnickim oraz odtworzenie placu zabaw w Żernikach Nowych. Do Departamentu Infrastruktury i Transportu wystąpiliśmy z wnioskiem o kontrole w rejonach budów, szczególnie na Nowych Żernikach. Do Wydziału Ruchu Drogowego KMP wystąpiliśmy o kontrole prędkości na alei Kaczorowskiego i ciężarówek na ulicy Średzkiej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że takie kontrole zostaną przeprowadzone. Straż Miejska przeprowadziła kontrole w pobliżu budów na ulicy Opoczyńskiej i nie stwierdziła zanieczyszczeń jezdni i chodników zgłaszanych przez mieszkańców. Wrocławskie Inwestycje przesłały notatkę ze spotkania z przedstawicielami porozumienia Wrocław Zachód w sprawie budowy Osi Zachodniej. Do Departamentu Infrastruktury i Transportu przekazaliśmy wniosek o naprawę ulicy Stefana Batorego. Droga była wykorzystywana jako dojazd na budowę obwodnicy Leśnicy. Rada Osiedla Pęgów poinformowała, że dzisiaj w swojej siedzibie organizuje kolejne spotkanie robocze komitetu Stop hałasowi. Ekosystem poinformował, że będą ustawiane kontenery na odpady wielkogabarytowe na ulicy Lutyńskiej. Wydział Środowiska i Rolnictwa przesłał obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej lokalizacji punktu zbierania złomu przy ulicy Szczecińskiej 15. WŚiR zawiadomił, że zostało wniesione odwołanie od umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Lutyńskiej 2. Dolnośląski Klub Ekologiczny zaprosił na debatę pt. Niskoemisyjna mobilność w mieście. Debata odbyła się 19 marca. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zaprosił do udziału w VI Dolnośląskim Kongresie Samorządowym, który odbędzie się 17 kwietnia, o godz. 10:00, na stadionie przy alei Śląskiej. 28. marca odbędzie się kolejne spotkanie Partnerstwa dla Leśnicy i okolic. Wojewoda Dolnośląski wydał Obwieszczenie dotyczące ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie alei Stabłowickiej i poinformował o możliwości składania uwag i wniosków. Firma Rotomat poinformowała o budowie przyłączy i zamknięciu ulicy Mieroszowskiej. Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu poinformowało o możliwości zapoznania się z projektem i złożenia uwag do aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław. Departament Spraw Społecznych zaprosił do udziału w spotkaniach dotyczących konsultacji kart działań adaptacyjnych przyjętych w Planie adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. WIM poinformował, że organizacja ruchu oraz oznakowanie na alei Kaczorowskiego i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z zatwierdzonym projektem, a niski poziom bezpieczeństwa powodują kierowcy nieprzestrzegający przepisów.  Pozytywnie zaopiniowana została propozycja utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Miodowej. Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślice Sławomir Czerwiński zaprosił do udziału w cyklu spotkań dotyczących dobrych praktyk w relacjach Miasto-Osiedle-Deweloper. Mieszkanka Stabłowic poinformowała o śmieciach zalegających przy zbiorniku retencyjnym, przy ogródkach działkowych, a także o wyrzucaniu odpadów wielkogabarytowych w miejscu ustawiania kontenera przy skrzyżowaniu  Starogajowej i Przesieckiej oraz poprosiła o zwiększenie częstotliwości zbiórki odpadów wielkogabarytowych w tym miejscu. Zarząd skieruje do Ekosystemu wniosek w tej sprawie oraz poprosi o odpowiednie oznakowanie zbiornika. 12 marca w Klubie Seniora odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. W spotkaniu udział wzięli Elżbieta Miedzińska, Marian Cieślik i Jan A. Kułacz. 20. marca w Przedszkolu nr 15 odbyła się uroczystość z okazji zakończenia projektu edukacyjnego Od inspiracji do kreacji. W spotkaniu wziął udział Jan A. Kułacz. 21. marca nie odbyło się spotkanie w RO Pracze Odrzańskie. Odwołali je przedstawiciele Departamentu Edukacji i jak dotąd nie wyznaczyli nowego terminu. 22. marca dowódca 10 WPD i Przewodniczący Zarządu Osiedla spotkali się z Dyrektorem Departamentu Prezydenta Damianem Żołędziewskim, w sprawie planowanych na 7-9 czerwca uroczystości z okazji jubileuszu powstania Pułku. 22. marca w Szkole Podstawowej 51 odbył się VI Językowy Przegląd Małych Form Teatralnych. Przewodniczący Zarządu J. A. Kułacz w imieniu RO uczestniczył w tym przedsięwzięciu.
Elżbieta Miedzińska poinformowała, że na bieżąco rozlicza środki z budżetu wykorzystywane na działalność Klubu Seniora oraz wydarzenia organizowane w placówkach oświatowych. Z ostatniej zaliczki zostały zakupione nagrody w Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych.
Uchwały: 
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym, przy ulicy Lutyńskiej 21. Zarząd zaopiniował go pozytywnie, radni nie mieli uwag. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób,  10 głosowało za, 1 przeciw.
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że w ramach projektu „Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na kwotę 4000 zł. WCRS przyznał nam 1700 zł i w związku z tym musimy dokonać aktualizacji tego projektu. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W ramach projektu IV Wigilii Leśnickiej złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na kwotę 4500 zł. WCRS przyznał nam 1700 zł i w związku z tym musimy dokonać aktualizacji projektu. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje:
Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Monika Brodzka poinformowała, że  Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza mieszkańców na sadzenie drzew i krzewów w sobotę 6 kwietnia w Eko-Parku przy ul. Starogajowej. Szczegóły akcji i informacja dla mieszkańców zostaną przesłane do nas w najbliższym czasie. 
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu poinformował radnych, że 312 mieszkańców osiedla złożyło w ZDiUM petycję w sprawie remontu ulicy Dolnobrzeskiej oraz poprosiło RO o jej poparcie. Po krótkiej dyskusji radni zobowiązali Zarząd do przekazania do UM wniosku w sprawie pilnego przeprowadzenia planowanej przebudowy tej ulicy.
Przewodniczący przypomniał o cyklu spotkań w ramach konsultacji Planu adaptacji Wrocławia do zmian klimatu i poprosił radnych o udział.
Wolne wnioski: 
Jan Kułacz poinformował, że otrzymaliśmy zgodę Zarządu Zieleni Miejskiej na przeprowadzenie w maju br. osiedlowego flomarku na terenach przylegających do stawów leśnickich od strony ulicy Średzkiej. Zapowiedział też spotkanie organizacyjne dotyczące rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia II Stabłowickiego Biegu po Zdrowie.
Teresa Molęda zaprosiła radnych do Szkoły Podstawowej nr 95 na IV Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijnej Anielska Muzyka, który odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 10.00.
Marian Cieślik podziękował obecnym za udział w sesji, zaprosił na kolejną, która odbędzie się 29 kwietnia i zamknął obrady.