Odnośniki podstawowe

XXV sesja RO Leśnica - 29 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie otworzył  wiceprzewodniczący Rady Osiedla Józef Piskorski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Wiceprzewodnicząca Zarządu Wanda Dąbrowska zgłosiła do planu projekt uchwały w sprawie złożenia do WCRS projektu w ramach drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego. Będzie też miała informację w sprawie petycji  dotyczącej busików na Złotnikach. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, poprawiony program przyjęto jednogłośnie. 
Następnie przyjęto protokół z XXIV sesji Rady, z 25.03.2019 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, dziesięciu głosowało za, jeden wstrzymał się od głosu. 
Przewodniczący Zarządu Jan A. Kułacz przedstawił sprawy bieżące:
Poparliśmy petycję mieszkańców dotyczącą remontu ulicy Dolnobrzeskiej i wnioskowaliśmy o pilne jego  wykonanie. Zapytaliśmy też o budowę ronda na skrzyżowaniu Trzmielowickiej, Dolnobrzeskiej i Średzkiej oraz informacje o szczegóły organizacji tych przedsięwzięć. Wrocławskie Inwestycje unieważniły przetarg na remont Mostów Średzkich, ponieważ kwota najniższej oferty przekraczała o kilka milionów środki przeznaczone na ten cel. Kończą się prace remontowe w budynku dawnej szkoły przy ulicy Skoczylasa, przeznaczonym na centrum aktywności lokalnej. MPWiK ogłosiło przetarg na budowę kanalizacji na ulicach Lewej i Trójkątnej. Otwarcie ofert nastąpi 27 maja. Mieszkanka Leśnicy przesłała do wiadomości RO informację o braku kanalizacji na Kosmonautów i zapytała o plany MPWiK dotyczące podłączenia trzech nieskanalizowanych budynków. Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał do ZDiUM wniosek o remont chodników na ulicach Skoczylasa, Płońskiego i Rubczaka. Została wyniesiona w terenie zmiana organizacji ruchu w rejonie sklepu Lidl przy ulicy Średzkiej. Wyznaczono pas do skrętu w lewo oraz dopuszczono wyjazd z parkingu w stronę centrum Leśnicy. ZDiUM wymalował pasy na przejściu dla pieszych przy przejeździe kolejowym na ulicy Mokrzańskiej. Rada Osiedla Żerniki zwróciła się do UM z wnioskiem o zmianę koncepcji budowy pętli i zajezdni tramwajowej na Nowych Żernikach i zaplanowanie ich bliżej Żernik. Wydział Inżynierii Miejskiej negatywnie zaopiniował propozycje zmian z jakimi do UM zwrócili się mieszkańcy. Wniosek dotyczył zwiększenia liczby progów na ulicy oraz zmiany trasy autobusów komunikacji miejskiej w taki sposób, aby omijały ulicę Mokrzańską. WIM przeanalizował oznakowanie i organizację ruchu na ulicy Średzkiej, od Mokrzańskiej do Lutyńskiej i stwierdził, że jest ona prawidłowa i zgodna z przepisami. Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał do zaopiniowania gotowy projekt przebudowy odcinka ulicy Kruszcowej. Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał do zaopiniowania wykaz i kartę nieruchomości o powierzchni prawie 4000 m2, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną, usługi, handel, służbę zdrowia itp. położonej przy alei Architektów oraz nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną położonej przy ulicy Góreckiej. W CK Zamek odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa dla Leśnicy dotyczące przygotowania projektu Czas na książkę. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży  Karan poinformowało, że bierze udział w Wielkiej Zbiórce Książek i przesłało regulamin tej akcji. Departament Spraw Społecznych zaprosił do konsultacji w sprawie aktualizacji Standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich. Udział mieszkańców w konsultacjach zaplanowano  do połowy maja. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że na wniosek MPK zostanie usunięte drzewo rosnące przy pętli Grabowa. Od 1 maja wchodzi w życie nowy regulamin korzystania z parkingów park&ride. Parking przy ulicy Snycerskiej, Lazurowej i Fieldorfa będą dostępne tylko dla osób posiadających bilety czasowe, zakodowane na Urbancard. Mieszkanka Stabłowic, która wystąpiła do nas o zwiększenie częstotliwości wystawiania kontenera na odpady wielkogabarytowe na ulicy Przesieckiej zmieniła zdanie i poprosiła Ekosystem o wystawianie większego kontenera z dotychczasową częstotliwościową. Otrzymaliśmy zgodę Zarządu Zieleni Miejskiej na zorganizowanie flomarku na terenach między ulicą Średzką a stawami Leśnickimi. Ekosystem wystawi na flomarku swoje stoisko i zorganizuje konkursy i zabawy dla najmłodszych. Zostaną też udostępnione kontenery na śmieci, sprzęt rtv i agd oraz na wielkie gabaryty.  Do lokalnych przedsiębiorców (sklep wędkarski, ogrodniczy, kwiaciarnie) zostały przekazane pisma zapraszające do współudziału w imprezie. WCRS zaprosiło radnych na szkolenia z przepisów rodo. Przewodniczący Zarządu i sekretarz wezmą  udział w szkoleniu 8 maja o godz. 16.00. Czekamy na zgodę dot. udział trzeciej osoby, radnej Elżbiety Krzak. Do WIM skierowaliśmy wniosek w sprawie poszerzenia nawierzchni bitumicznej na zakręcie łącznika ulicy Grabowej z Żernicką. ZDiUM poinformował, że Strefę Płatnego Parkowania we Wrocławiu przejmie firma KBU z Krakowa. Nowe parkomaty są nowoczesne i pozwalają na bezgotówkowy zakup biletów parkingowych. 6 kwietnia, w stabłowickim Ekoparku, odbyło się sadzenie drzewek. WCRS poinformował o podziale środków na realizację imprez w ramach Fundusz Czasu Wolnego oraz ogłosił drugą turę tego projektu. 16 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się seminarium Feniks, dotyczące smogu we Wrocławiu. WCRS poprosił o poinformowanie seniorów, że w maju i czerwcu br. planowana jest 8. edycja Wrocławskich Igrzysk Seniorów. Centrum Kultury Zamek rozpoczyna projekt Leśnickie Archiwum Społeczne.  W tej sprawie podpisana została umowa, której treść zaopiniowała przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska. Liderzy projektów społecznych otrzymali pełnomocnictwa wg wzoru przekazanego przez prawnika WCRS. 11 kwietnia odbyło się spotkanie w sprawie organizacji II Stabłowickiego Biegu po Zdrowie.  Uczestniczyli w nim Elżbieta Krzak, Jakub Szpiegowski i Zarząd Osiedla. Ustalono szczegóły organizacyjne. Wymagane dokumenty zostały przekazane do WIM i ZDiUM oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Otrzymaliśmy wielkanocne życzenia od senatorów, posłów, radnych RMW, dyrektorów placówek kulturalnych, jednostek oświatowych, świetlic środowiskowych, ośrodków wychowawczych oraz wojska i policji.
Elżbieta Miedzińska poinformowała, że na bieżąco rozlicza środki z budżetu wykorzystane na zakup nagród w zawodach wędkarskich oraz zakupy związane z przygotowaniami do flomarku.
Uchwały: 
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że zaistniała konieczność przesunięć w budżecie w związku z brakiem środków przeznaczonych na opłatę za gaz. W głosowaniu wzięło udział trzynaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W związku ze zmianami w podziale kosztów organizacyjnych II Stabłowickiego Biegu po Zdrowie zaistniała konieczność dokonania przesunięć pomiędzy paragrafami. Liderka projektu Elżbieta Krzak zdecydowała, że uzupełnienie puli, z której będą finansowane dmuchańce o kwotę 230 zł, nastąpi poprzez zmniejszenie środków na nagrody. Dodatkowo uzupełnione będą środki na zakup artykułów spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji biegu. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W związku z potrzebą wynajęcia przenośnej toalety należy wykonać przesunięcia pomiędzy paragrafami kosztów projektu Flomark Osiedlowy. Jan A. Kułacz zaproponował, aby uzupełnienie o 200 zł puli, z której będzie finansowany Toi Toi, nastąpiło poprzez zmniejszenie puli na zakup środków żywności. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym przy ulicy Rytowniczej 1. W głosowaniu wzięło udział trzynaście osób, jedenaście osób głosowało za jego przyjęciem, dwie wstrzymały się od głosu.
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Wanda Dąbrowska zaproponowała wystąpienie do WCRS z wnioskiem dotyczącym realizacji projektu Kina Plenerowego na Złotnikach, który nie otrzymał dofinansowania w zwykłym trybie, w drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynaście osób, dwanaście głosowało za jej przyjęciem, jedna wstrzymała się od głosu.
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu zaapelował o udział radnych w realizacji projektu Rodzinny Flomark Osiedlowy, poprosił o rozwieszenie plakatów informacyjnych i zaprosił na dyżur w czasie imprezy.
Poinformowała też, że na 9 maja zaplanowano spotkanie w sprawie organizacji Partnerskiego Festynu Osiedlowego, który odbędzie się 8 czerwca na terenie jednostki wojskowej w Leśnicy.  
Wanda Dąbrowska poinformowała, że otrzymała odpowiedź na petycję mieszkańców Złotnik w sprawie uruchomienia wewnątrzosiedlowej komunikacji busami. Petycja nie została przyjęta. MPK nie posiada odpowiedniego taboru, nie ma też technicznych możliwości wprowadzenia busów na wąskie, osiedlowe uliczki. Radna jest przekonana, że taka komunikacja jest niezbędna, ponieważ otrzymywała i otrzymuje dużo takich próśb od mieszkańców osiedla.
Wolne wnioski: 
Józef Piskorski zauważył konieczność poprawy nawierzchni jezdni na dojeździe do ronda przy alei Kaczorowskiego. W czasie opadów deszczu gromadzą się tam i długo utrzymują duże ilości wody.  Przekazał też prośbę mieszkańców Żaru dotyczącą budowy progów spowalniających na ulicy Lutyńskiej.
Teresa Molęda poprosiła o wystąpienie do WIM w sprawie ustawienia znaku Uwaga zwierzęta na ulicy Jeleniogórskiej, przy parku. 
Wanda Dąbrowska zauważyła, że na terenie sąsiedniego Osiedla, przy Biedronce na ulicy Piołunowej jest niebezpieczny, głęboki rów. Uważa, że powinien zostać odpowiednio zabezpieczony.
Józef Piskorski podziękował obecnym za udział w sesji, zaprosił na kolejną 27 maja i zamknął obrady.