Odnośniki podstawowe

Konserwacja Ługowiny

Zarząd Osiedla na wniosek mieszkańców Żernik Nowych zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wykoszenie skarp rzeki Ługowiny. Nadzór Wodny we Wrocławiu PGWWP przypomniał, że konserwacja tego cieku została przeprowadzona w 2018 roku. Mając na uwadze potrzebę przeprowadzenia prac konserwacyjnych Nadzór informuje, że prace utrzymaniowe i konserwacyjne na ciekach są wykonywane sukcesywnie w ramach przyznanych środków finansowych, z uwzględnieniem priorytetów i  pilności wykonania poszczególnych zadań oraz przy zachowaniu procedur i terminów wynikających z przepisów zarówno ustawy Prawo wodne jak i ustawy o ochronie przyrody.