Odnośniki podstawowe

Negatywna odpowiedź na petycję mieszkańców

W odpowiedzi na petycję mieszkańców naszego osiedla do Prezydenta Wrocławia, w sprawie remontu ul. Trzmielowickiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jajczarskiej, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW odpowiedział, że z uwagi na duże koszty inwestycji, gmina nie posiada środków finansowych niezbędnych do jej realizacji. Stwierdził też, że przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wnioskowana inwestycja będzie analizowana pod kątem ujęcia jej w planach na następne lata. Rada będzie zabiegała, aby do tego doszło. Ponadto ZDiUM poinformował, że przeprowadzone kontrole pogwarancyjne (po budowie kanalizacji) nie wykazały konieczności wykonania prac naprawczych nawietrzni tej ulicy. Dodatkowo ZDIUM w lipcu br. przeprowadził cząstkowe remonty poszerzeń jezdni z asfaltobetonu, uzupełnił asfaltem ubytki w nawierzchni z kostki kamiennej oraz dopełnił kruszywem pobocza jezdni.