Odnośniki podstawowe

XXVI sesja RO Leśnica - 27 maja 2019 r.

Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił Przewodniczącego Zarządu Jana A. Kułacza, aby przedstawił sprawy bieżące:
Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że ulica Dolnobrzeska zostanie przebudowana na odcinku od ulicy Średzkiej do łącznika z Owczarską. Określenie ostatecznego terminu realizacji nastąpi dopiero podczas prac nad nową edycją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Budowa ronda na skrzyżowaniu Średzkiej z Dolnobrzeską i Trzmielowicką będzie realizowana przez inwestora zewnętrznego. WIM nie podał terminu rozpoczęcia prac, ani nie odniósł się do wniosku o informowanie RO o planach organizacji ruchu zastępczego.
ZDiUM poinformował, że remonty chodników przy ulicach  Płońskiego, Skoczylasa i Rubczaka zostaną zaproponowane do planu wymiany nawierzchni, ale ich realizacja u będzie uzależniona od przyznania dodatkowych środków na ten cel.
Marian Cieślik, w związku z zebranym kworum, poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. Przewodniczący Zarządu zgłosił do planu projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków na Kino Plenerowe realizowane w ramach  projektu drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego oraz zapytanie dotyczące przeprowadzenia tego wydarzenia. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, poprawiony program przyjęto jednogłośnie. Następnie przyjęto protokół z XXV sesji Rady, z 29.04.2019 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, dziesięciu głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Zarządu kontynuował omawianie spraw bieżących.
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał do zaopiniowania gotowy projekt przebudowy odcinka ulicy Kruszcowej. Radni nie wnieśli uwag do otrzymanej dokumentacji.
Firma Pro Tra Building Sp. z o.o. poinformowała o budowie ulicy Zakopiańskiej na odcinku od ulicy Złotnickiej do Kieleckiej. Zamknięcie ulicy przewidziano na dwa miesiące.
16 maja Przewodniczący Zarządu uczestniczył w spotkaniu dotyczącym planowanego w PIRO remontu chodników przy ulicy Serowarskiej. ZDiUM podzielił zadanie na trzy etapy, które w związku z niewielką pulą środków będą realizowane w latach 2019-20. Przewodniczący poprosił o zwiększenie kwoty przeznaczonej na to zadanie i wykonanie remontu w całości.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaprosił radnych do udziału w cyklu wydarzeń pn. Wrocław.  Wolność 1989-2019 organizowanych w dniach 1-4.06.2019 z okazji 30. rocznicy wyborów 4 Czerwca.
Mieszkanka Stabłowic poprosiła o interwencję w sprawie zbyt małej liczby miejsc w przedszkolach na tym osiedlu.
Mieszkanka Marszowic wyraziła niezadowolenie ze zmiany trasy autobusu 123, którą wprowadzono we wrześniu ubiegłego roku. Jej zdaniem dojazd do przychodni przy ulicy Stabłowickiej, bez konieczności przesiadania się, jest bardzo ważny dla starszych mieszkańców osiedla.
Ekosystem poinformował, że nie podstawia kontenerów na odpady wielkogabarytowe z przeznaczeniem dla pojedynczych posesji. Jednorazowe podstawienia, do użytku ogółu mieszkańców są realizowane w rejonie Fabrycznej w poniedziałki, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zarząd Osiedla. Z wnioskami o podstawienie kontenera pod dom zgłaszają się do nas mieszkańcy, którzy dowiadują się o takiej możliwości od Ekosystemu i z komunikatów Radia Wrocław.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Maślice Sławomir Czerwiński, uczestniczący w pracach zespołu ds. reformy Osiedli, przekazał bieżące informacje z przebiegu prac zespołu. Zamiast PIRO ma powstać Fundusz Osiedlowy, który w cyklach dwuletnich będzie umożliwiał realizację małych zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Środki będą przyznawane Osiedlom wg wypracowanego algorytmu, który jednak nie uwzględnia zapóźnień peryferyjnych terenów miasta.
Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Wrocław_Średzka2, na działce przy linii kolejowej.
Rada Miejska Wrocławia poinformowała, że podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy "Rondo Żołnierzy Łącznościowców" rondu na alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
Ekosystem poinformował, że nie posiada środków nie posprzątanie działki w kwadracie Krępicka, Zajazdowa, Eluarda.
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał wykazy nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych przy ulicach Porębskiej, Śnieżnej i Tatrzańskiej.
Biuro Rozwoju Wrocławia rozpoczęło projekt poświęcony przestrzeniom wrocławskich osiedli pn. Osiedla kompletne. Konsultacje dla mieszańców trwają do końca maja.
Departament Spraw Społecznych prowadzi konsultacje koncepcji zagospodarowania terenu zieleni na osiedlu Polanowice-Poświętne-Ligota u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej.
WCRS zaprosił seniorów na bezpłatne warsztaty fotograficzne pn. Wrocław w obiektywie Seniora.
Biuro Obsługi Rad Osiedli WCRS poinformowało, że wypożyczy 100 leżaków potrzebnych do realizacji kina plenerowego 19 czerwca na Złotnikach. 20 maja odbyło się spotkanie organizacyjne projektu Kina plenerowego. Wzięły w nim udział wolontariuszki ze Złotnik oraz radni Tomasz Przystaś i J.A. Kułacz.
Przewodniczący J.A. Kułacz przekazał Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi zaproszenie na II Stabłowicki Bieg po Zdrowie.
Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Partnerskiego Festynu Osiedlowego, który odbędzie się 8 czerwca na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Trzmielowickiej. W dniach 7-9 czerwca obchodzone będzie 25-lecie powstania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Na 7.06 zaplanowano uroczyste nadanie nazwy rondu na obwodnicy Leśnicy oraz ustawienie krasnala łącznościowca przy bramie jednostki. 9.06 odbędzie się uroczysta msza i przemarsz wojska przez osiedle. W czasie festynu 7.06 odbędzie się wręczenie nagród w konkursie plastycznym o tematyce wojskowej, który zostanie przeprowadzony przed festynem w szkołach podstawowych Osiedla.
11 maja odbył się Rodzinny Flomark Osiedlowy. Ekosystem przygotował swoje stoisko promocyjne, przeprowadził konkursy i zabawy dla małych dzieci, wystawił kontenery na śmieci, zużyty sprzęt rtv i agd, odpady wielkogabarytowe. Dzieci bawiły się na dmuchanych zamkach i uczestniczyły w konkursie ekologicznym i o osiedlu oraz w zawodach rzutowych organizowanych przez Koło PZW 122 Astra. Nagrody, atrakcje dla dzieci, słodki poczęstunek oraz  ustawienie WC były bezpłatne dla uczestników i zostały sfinansowane ze środków RO i WCRS. Nie pojawił się niestety przedsiębiorca z komercyjnym grillem. W przeprowadzeniu imprezy pomagał również Zarząd Klubu Seniora. Lider projektu Bronisław Piela poinformował, że pchli targ bardzo podobał się uczestnikom, którzy czekają na kolejne edycje projektu na pozostałych naszych osiedlach. W imieniu Zarządu Osiedla, głównego realizatora tego projektu, Przewodniczący Zarządu serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie i przeprowadzenie.
WCRS zaprosiło do organizacji wydarzeń w ramach projektu Parki ESK Emocje - Sport - Kultura. Jeden z pawilonów ESK został ustawiony w Parku Leśnickim.
WIM poprosił o opinię w sprawie zmiany kierunku ruchu na ulicy Rytowniczej.
Michał Kurczewski Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wrocławia poinformował, że kluby radnych będą zgłaszać swoje propozycje do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2020-2030. Zaproponował, aby rady Osiedli, za pośrednictwem klubu PiS, zgłosiły zadania ze swojego terenu. 
Joanna Lisowska wzięła udział w szkoleniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych w RO.  Szkolenie przeprowadziła wynajęta kancelaria adwokacka. Prelegentki omówiły przepisy RODO, zmiany wprowadzone w ustawach oraz wynikające z nich zasady postępowania osób przetwarzających dane. Stwierdziły, że konieczne jest wyznaczenie w każdej radzie osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych. W biurze rady powinna wisieć klauzula informacyjna RODO dostosowana do specyfiki działań Osiedla oraz zawierająca dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Do maili wysyłanych z naszej poczty powinny być dołączone informacje o przetwarzaniu danych. Prezentacja ze szkolenia, szczegółowy tryb postępowania w radach osiedli, instrukcja kancelaryjna, wzory informacji itp. zostaną przesłane przez WCRS do wszystkich rad po zakończeniu cyklu szkoleń.
Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że rozliczyła środki wykorzystane na organizację Flomarku Osiedlowego, zakup nagród w Konkursie Krasomówczym w SP nr 51, organizację wycieczki seniorów oraz wydruk wydawnictwa osiedlowego.
Uchwały:
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym przy ulicy Kamiennogórskiej 88A. Zarząd oraz Komisja Handlu, Usług, Praworządności i Bezpieczeństwa wydały opinie pozytywne. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w restauracji Manufaktura Smaku. Zarząd oraz Komisja HUBiP wydały opinie pozytywne. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w sklepie monopolowym przy ulicy Kosmonautów 295. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, uwagi Komisji dotyczyły zagrożeń w ruchu drogowym. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, dziewięć głosowało za, jedna przeciw i jedna wstrzymała się od głosu.
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w sklepie Żabka przy ulicy Krępickiej 42A. Zarząd oraz Komisja HUBiP wydały opinie pozytywne. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, dziesięć osób głosowało za, jedna wstrzymała się od głosu.
- Wpłynął wniosek dotyczący sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym przy ulicy Średzkiej 32-36. Zarząd oraz Komisja HUBiP wydały opinie pozytywne. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób,  dziesięć osób głosowało za, jedna wstrzymała się od głosu.
- Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z Rodzinnego Flomarku Osiedlowego. Radni nie mieli pytań. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję aktualizacji projektu Festyn Osiedlowy (przeniesienia środków między paragrafami). Radni nie mieli uwag. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Jan A. Kułacz poinformował, że Zarząd Klubu Seniora poprosił o wprowadzenie zmian (zmiana celu i terminu wycieczki) do projektu pn. Osiedlowy Klub Seniora. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wydział Inżynierii Miejskiej poprosił o opinię w sprawie zmiany kierunku ruchu na ulicy Rytowniczej. Zarząd po przedyskutowaniu zagadnienia z Przewodniczącym Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności postanowił zarekomendować radnym opinię negatywną oraz zaproponować ustawienie lustra drogowego, które podniesie poziom bezpieczeństwa przy wyjeździe z Rytowniczej na Średzką. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- WCRS rozdzielił środki w ramach Fundusz Czasu Wolnego. Kino Plenerowe na Złotnikach otrzymało finansowanie w wysokości 10000,-. Środki te należy przyjąć do budżetu Osiedla. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji HUBiP Bronisław Piela poinformował, że w bardzo złym stanie jest droga przy linii kolejowej łącząca ulicę Wojska Polskiego z Trzmielowicką. Mieszkańcy proszą o jej pilną naprawę. Zarząd skierował wniosek o naprawę nawierzchni do właściwego wydziału PKP, ale bez rezultatu. Przewodniczący Komisji przypomniał, że droga miała być utrzymywana we właściwym stanie przez kolej, która zlikwidowała połączenie ulicy Wyboistej z Kącką. Poprosił o upoważnienie go do przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami PKP. Przewodniczący Zarządu poinformował, że radny otrzyma takie pełnomocnictwo i poprosił go o sporządzenie notatki ze spotkania. Ponadto radny Piela poinformował, że członek Koła PZW 122 Astra wystąpił z inicjatywą wykonania w czynie społecznym oczyszczenia plaży nad stawem leśnickim i poprosił o pozytywną opinię w tej sprawie. Zaapelował też do obecnych o pomoc w rozwożeniu Gazety Leśnickiej.
Zapytania: Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o opinię dotyczącą poparcia petycji mieszkańców w sprawie kanalizacji budynków przy ulicy Kosmonautów. Zebrani jednogłośnie poparli wniosek.
Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o opinię dotyczącą poparcia petycji 504 mieszkańców w sprawie remontu ulicy Trzmielowickiej. Zebrani jednogłośnie poparli wniosek.
Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o udział w realizacji projektów Festyn Osiedlowy i II Stabłowicki Bieg po Zdrowie oraz zapisanie się na listy dyżurów planowanych podczas tych wydarzeń. Liderka Biegu Elżbieta Krzak poinformowała, że otrzymaliśmy wszystkie zgody na przeprowadzeni imprezy, czekamy na dostarczenie oficjalnych dokumentów. Poprosiła radnych o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Jan A. Kułacz poinformował, że realizacja kolejnych odcinków Kina Plenerowego może być przeprowadzona poza osiedlem Złotniki. Zaproponował kino w Leśnicy, w amfiteatrze zamkowym oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 95 w Stabłowicach. Zaapelował do zebranych o przemyślenie tej propozycji i podjęcie decyzji po przeprowadzeniu pierwszej części cyklu na terenie szkoły w Złotnikach.
Wolne wnioski: Wanda Dąbrowska poinformowała, że uczestniczyła w pikniku organizowanym przez Miejski Ośrodek Socjoterapii przy ulicy Kieleckiej. Dyrekcja MOS-u zadeklarowała otwarcie na inicjatywy rady i możliwości realizowania ich na terenie ośrodka. Wiceprzewodnicząca Zarządu rozmawiała też z mieszkańcami, między innymi o odpowiedzi Urzędu Miejskiego na petycję w sprawie komunikacji busikami oraz o wystosowaniu kolejnej w sprawie budowy przystanku kolejowego na wysokości osiedla Złotniki.
Przewodniczący Marian Cieślik podziękował obecnym za udział w sesji, zaprosił na kolejną, zaplanowaną na 24 czerwca i zamknął posiedzenie.