Odnośniki podstawowe

XXVII sesja RO Leśnica - 24 czerwca 2019 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
Przetarg na wykonanie kanalizacji w ulicy Lewej i Trójkątnej zakończył się niepowodzeniem. Najniższa oferta wyniosła ok. 7,3 mln zł, natomiast MPWiK przeznaczyło na ten cel niespełna 2,4 mln.
Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące placów zabaw na osiedlu. Poinformował, że plac zabaw w Parku Złotnickim zostanie doposażony w ramach Programu estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta. Teren rekreacyjny na działce za ulicą Lewą ZZM zgłosi w przyszłym roku do Wydziału Inżynierii Miejskiej w ramach kart zadań inwestycyjnych.
WIM nie wyraził zgody na poszerzenie zakrętu na łączniku Grabowej z Żernicką, ponieważ w tym miejscu szerokość pasa drogowego wynosi tylko 3,5 metra. Zarząd ponowi wniosek oraz wystąpi o ustawienie w tym miejscu lustra drogowego.
WIM odpowiedział na propozycję korekt organizacji ruchu w Leśnicy zgłoszonych podczas wizji w terenie, m.in. budowa chodnika od Żaru do Mokrzańskiej zostanie poddana analizie, remont ulicy Prochowickiej i częściowe remonty Krępickiej, Eluarda, Płońskiego, Skoczylasa, Rytowniczej, Mokrzańskiej i Średzkiej zostaną wykonane do końca czerwca, poprawiona zostanie czytelność oznakowania wskazującego dojazd do A8 i A4 od strony Żaru.
W związku z zebraniem kworum, przewodniczący Marian Cieślik poprosił obecnych o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przyjęto protokół z XXVI sesji Rady, z 27.05.2019 r. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, osiem głosowało za, trzy wstrzymały się od głosu. 
Ponieważ zaistniała obawa, że kworum nie utrzyma się do końca obrad, Marian Cieślik zdecydował, że Przewodniczący Zarządu dokończy relację ze spraw bieżących, po przyjęciu wszystkich uchwał. 
Uchwały: 
- Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z  sprawozdania z Partnerskiego Festynu Osiedlowego, który odbył się 8. czerwca na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Trzmielowickiej. Podziękował radnym, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego projektu. Na realizację zadania przeznaczyliśmy łącznie 9000 zł (środki z WCRS i budżetu osiedla), z przeznaczeniem na usługi, w tym catering, nagrody, zakupy spożywcze. W dniach 7-9 czerwca odbyły się też uroczystości z okazji jubileuszu 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia - 7. czerwca nadanie nazwy "Żołnierzy Łącznościowców" rondu na alei Kaczorowskiego i ustawienie krasnala łącznościowca przy jednostce wojskowej i 9. czerwca uroczysta msza i parada wojskowa. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu i liderka Elżbieta Krzak przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z II Stabłowickiego Biegu po Zdrowie, który odbył się 16. czerwca. Liderka oraz Przewodniczący Zarządu podziękowali radnym, którzy pomagali w realizacji projektu. Elżbieta Krzak poinformowała, że w tym roku zwiększyła się liczba uczestników biegu, a ponadto odbył się bieg dla dzieci na terenie boiska szkolnego. Radna Joanna Lisowska zwróciła uwagę, że na plakatach informujących o biegu ponownie nie było wzmianki o głównym organizatorze - RO Leśnica. Przewodniczący Zarządu wskazał, żeby w przyszłości dokładniej sprawdzać poszczególne etapy przygotowywania projektów RO i WRCS, aby sytuacja taka nie powtórzyła się. Na realizację zadania przekazaliśmy łącznie 6000 zł (środki z WCRS i budżetu osiedla), z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biegu, zakupy spożywcze oraz dmuchańce dla dzieci. Przewodniczący Zarządu poinformował, że do zamknięcia sprawozdania finansowego brakuje jednej faktury - liderka dostarczyła dokument w trakcie trwania sesji. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że 19 czerwca został przeprowadzony pierwszy pokaz Kina Plenerowego na Złotnikach w ramach Funduszu Czasu Wolnego. Projekt przewiduje realizację 3-4 pokazów. Grupa inicjatywna ze Złotnik zobowiązała się do współrealizacji jeszcze jednego pokazu na koniec wakacji i w związku z tym zaistniała możliwość przeprowadzania pokazu w innym punkcie Osiedla. Korekta projektu musi zostać przyjęta w formie uchwały. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu wycofał projekt Uchwały XXVII/184/19 w sprawie Funduszu Osiedlowego, w związku  z informacją radnej Izabeli Pieniążczak - Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta, że rozporządzenie Prezydenta dotyczące zasad i terminów FO zostanie wydane po wakacjach i Rady Osiedli będą miały czas na podjęcie odpowiednich uchwał i przeprowadzenie wymaganych procedur. 
Przewodniczący Zarządu kontynuował omawianie spraw bieżących:
Wydział Transportu przesłał wyniki badań napełnienia linii 123, które wskazują, że przystanek na wysokości ul. Karpnickiej jest wykorzystywany przez największą liczbę pasażerów. Poinformował równocześnie o wydłużeniu tej linii do stadionu oraz wydłużeniu linii 117 do cmentarza w Jerzmanowie.
Przekazaliśmy do Biura Prezydenta poparcie petycji mieszkańców w sprawie remontu ulicy Trzmielowickiej oraz skanalizowania ulicy Kosmonautów.
WCRS poinformował, że 26 czerwca na placu Solidarności odbędzie się uroczyste otwarcie Przestrzeni Trzeciego Wieku Wrocławskiego Centrum Seniora i wieczorek taneczny.
Zbigniew Wojciechowski zgłosił, że na Nowych Żernikach odbywa się niekontrolowany ruch ciężarówek obsługujących budowy i złożył wniosek o właściwe oznakowanie ulic oraz nadzór nad osiedlem.
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informację o przetargach na działkę przy ulicy Pusteckiej oraz wykaz nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej.
Departament Zrównoważonego Rozwoju zaprosił na drugi spacer pośród wrocławskiej zieleni, 16 czerwca, w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy.
Wydział Inżynierii Miejskiej oraz Komenda Wojewódzka Policji przesłały dokumentację dotyczącą  organizacji i zabezpieczenia biegu.
Biuro Partycypacji Społecznej ogłosiło konsultacje społeczne koncepcji parku przy ulicy Mikołowskiej.
WCRS poinformował o projekcie obejmującym pierwszą pomoc i zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Rady Osiedli. 
ZDiUM poinformował, że w czerwcu uzupełni brakujące tabliczki z nazwami ulic.
WCRS zaprosił na szkolenie dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni miejskiej, które odbędzie się 26. czerwca w RO Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec.
Straż Miejska poinformowała, że w okresie letnim (urlopowym) będzie działać w ograniczonym składzie.
Mieszkaniec osiedla zgłosił do ZZM zamierające drzewa przy ulicy Marszowickiej. 
26. czerwca w NOT odbędzie się III Wrocławskie Forum Senioralne pn. "Barwy starości, czyli jak być szczęśliwym po 60-tce".
J.A. Kułacz uczestniczył w spotkaniu w sprawie koncepcji budowy przedszkola dla 200 dzieci przy  ulicy Dębickiej. Przewodniczący zgłosił uwagi dotyczące skarg mieszkańców na hałas dochodzący z placówek oświatowych oraz zbyt małej liczby miejsc parkingowych dostępnych dla rodziców odwożących dzieci. Koncepcja nie zakłada budowy ekranów dźwiękochłonnych oraz przewiduje tylko 2 miejsca parkingowe dla rodziców odwożących dzieci. 
Biuro Partycypacji Społecznej poinformowało o zakończeniu etapu weryfikacji projektów złożonych do WBO 2019 oraz o spotkaniach z liderami i mieszkańcami zainteresowanymi budżetem.
Mieszkańcy jednej z posesji przy ulicy Złotnickiej złożyli wniosek w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez restaurację Manufaktura Smaku. Radny Tomasz Przystaś poinformował, że przeprowadził rozpoznanie w tej sprawie i skarga ta nie ma uzasadnienia.
Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że rozliczyła środki wykorzystane na organizację Festynu Osiedlowego, Kina Plenerowego na Złotnikach oraz wycieczkę seniorów. Skompletowanie dokumentacji dotyczącej II Stabłowickiego Biegu po Zdrowie pozwoli jej rozliczyć wydatki na to zadanie. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu zostanie wysłana mailowo.
Przewodniczący Komisji HUBiP Bronisław Piela poinformował, że 4. czerwca uczestniczył w spotkaniu w Zamku, dotyczącym WBO 2019. Rozmawiał ze ZDiUM w sprawie renowacji "witacza" Fabrycznej i zauważył, że znak został zdemontowany. Zgłosił, że aleja Kaczorowskiego - obwodnica Leśnicy to swoisty tor wyścigowy - kierowcy często jadą tam z prędkością ponad 100 km/h. 
Przewodniczący Komisji IiIT Zbigniew Wojciechowski poinformował, że rozpoczęły się kolejne budowy na Nowych Żernikach, które generują te same, nadal nierozwiązane problemy - niszczenie zieleni, nowej infrastruktury, brak bezpieczeństwa mieszkańców. 
Zapytania:
Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o opinię w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Główna - Karpnicka. Skrzyżowanie leży na obszarze Osiedla Pracze Odrzańskie, ale o interwencję poprosiła mieszkanka naszego Osiedla. Radni Stabłowic stwierdzili, że oznakowanie skrzyżowania jest prawidłowe, a codziennie rano w tym miejscu dyżuruje Strażnik Miejski. Do chwili wybudowania ulicy Towarowej, głównym problemem tego obszaru jest brak alternatywnego wyjazdu spod szkoły. 
Przewodniczący zapytał radych o zdanie w sprawie braku miejsc w przedszkolach na Stabłowicach. Radna Izabela Pieniążczak poinformowała, że w tej chwili Miasto realizuje dwa nowe obiekty, a niedawno w naszym rejonie powstało nowe, duże przedszkole na Stadionie Miejskim. Radni rekomendowali Zarządowi przesłanie zapytania mieszkanki do właściwego departamentu UM.
Przewodniczący Marian Cieślik zapytał Izabelę Pieniążczak czemu Prezydent nie pojawił się na biegu w Stabłowicach. Radna wyjaśniła, że na przeszkodzie stanął udział we wrocławskim półmaratonie. 
Radna Agnieszka Ptak zapytała Izabelę Pieniążczak o częstotliwość kursowania autobusów na Stabłowicach - takt został zwiększony na czas wakacji. I. Pieniążczak potwierdziła, że taki rozkład zostanie zachowany również po okresie wakacyjnym.
Wolne wnioski: 
Przewodniczący Marian Cieślik, w związku z upływem dwóch lat obecnej kadencji rady, poinformował, że nie jest zadowolony z aktywności radnych, zaapelował o udział w dyżurach, sesjach, włączanie się w działania na osiedlach np. dystrybucję Gazety Leśnickiej.
Krzysztof Skrypak złożył wniosek o podniesienie dopuszczalnej prędkości na obwodnicy Leśnicy do 70 km/h.
Przewodniczący Marian Cieślik podziękował obecnym za udział w sesji, zaprosił na kolejną, zaplanowaną na 2 września i zamknął posiedzenie.