Odnośniki podstawowe

Mpzp w rejonie ulicy Szczecińskiej

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XII/287/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie 12 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.