Odnośniki podstawowe

Dzikie zwierzęta we Wrocławiu

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w granicach miasta na stałe i okresowo bytuje wiele gatunków dzikich zwierząt. Wynika to z bogatych uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta (sieć rzek, kompleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki). Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. Duża ich część zmuszona jest wówczas opuścić wcześniej zajmowane tereny. Są gatunki, dla których zachodzące w krajobrazie zmiany to szansa na inne – często bezpieczne i wygodne – życie. I choć cenimy sobie bliskość natury i zwierząt, to bywa, że ich obecność zaczyna być dla nas uciążliwa.
Do takich gatunków niewątpliwie zaliczyć możemy np. gawrony, wrony, sroki, lisy, kuny, bobry, sarny czy dziki. Ptaki nie powodują takich uciążliwości, jak lisy czy kuny. Najwięcej emocji wśród mieszkańców budzą dziki. To one właśnie w poszukiwaniu jedzenia migrują do miasta, niszcząc przydomowe ogrody, miejskie trawniki czy uprawy rolne. Nierzadko doprowadzają do poważanych kolizji drogowych. W ramach zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW realizuje program ograniczania uciążliwości powodowanych przez dzikie zwierzęta bytujące na terenie miasta, w tym:
•prowadzi całodobowo pogotowie interwencyjne ds. dzikich zwierząt
•współpracuje z ośrodkiem rehabilitacji i leczenia dzikich zwierząt oraz ogranicza się ich migrację w głąb miasta
•dokonuje się odłowów i redukcji populacji zwierzyny.

Obecnie w mieście zlokalizowanych jest sześć odłowni. Metoda ta jest skuteczna, gdy w okolicy są trudności ze znalezieniem pokarmu. Ponadto w granicach administracyjnych Wrocławia znajduje się 10 kół łowieckich, prowadzących gospodarkę łowiecką na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich.
Pomimo wysokiej skuteczności realizowanego programu, nadal odnotowuje się interwencje z udziałem żywych i rannych zwierząt. W latach 2018/2019 do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło ponad 800 zgłoszeń.
Jak powinniśmy się zachowywać, aby zminimalizować ryzyko i szkody wynikające ze spotkania z dzikimi zwierzętami.
•Nie dokarmiaj dzikich zwierząt!
•Nie wyrzucaj odpadków do lasu lub na okoliczne łąki i pola. Odpady organiczne zawsze umieszczaj w przeznaczonym do tego pojemniku.
•Zachowaj spokój!
•W przypadku kontaktu z dzikim zwierzęciem nie panikuj, postaraj oddalić się w bezpieczne miejsce. Nigdy nie zabieraj zwierzęcia z naturalnego środowiska.
•Pilnuj zwierząt domowych!
•Psa wyprowadzaj na smyczy. Nigdy nie szczuj nim dzikich zwierząt. Dbaj o regularne szczepienia.
•Reaguj!
Incydenty związane z dzikimi zwierzętami na terenie Wrocławia należy zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego +48 717 70 22 22 (całodobowo) lub Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW +48 71 799 67 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.45)
Możesz wnioskować o wynagrodzenie szkód!
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, złóż do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (lista obwodów www.wroclaw.pzlow.pl)
Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego +48 71 770 43 35, 770 43 70, 770 40 68.