Odnośniki podstawowe

Programu usuwania azbestu 2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Deklaracje na rok 2020 wraz z wymaganymi załącznikami można składać do dnia 31 stycznia 2020 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu. W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Miasto w trybie zamówienia publicznego. Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału w pokoju nr 127. Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie: Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe. Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.