Odnośniki podstawowe

Zespół Monitorujący Panel Obywatelski

 

Zapraszamy do zgłaszania się do Zespołu Monitorującego Panel Obywatelski!

Pierwszy wrocławski panel obywatelski dotyczyć będzie spraw transportu i komunikacji we Wrocławiu.  

Rolą Zespołu Monitorującego jest dbanie o prawidłowy przebieg Panelu. Zespół  realizuje te zadania poprzez:

·          rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie ewentualnych naruszeń standardów Panelu;

·          wzywanie Zespołu Koordynującego do podjęcia działań mających na celu przywrócenie zgodności ze standardami;

·         inicjowanie procedury arbitrażu;

·         rozpatrywanie odwołań od decyzji Zespołu Koordynującego dotyczących odmowy udziału w Panelu w charakterze Strony.

W skład Zespołu Monitorującego wchodzi:

·         5 przedstawicieli lub przedstawicielek Urzędu Miejskiego Wrocławia, wskazanych przez Prezydenta Wrocławia;

·         po jednym przedstawicielu lub przedstawicielce każdego z Klubów Radnych Rady Miejskiej Wrocławia, wskazanych przez te Kluby;

·         9 przedstawicieli lub przedstawicielek organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, których działalność obejmuje jeden lub więcej następujących obszarów: transport, zrównoważony rozwój, partycypacja społeczna.

Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może zgłosić do Zespołu Monitorującego tylko jedną osobę. Organizacje, których przedstawiciele i przedstawicielki wchodzą w skład Zespołu Monitorującego, mogą być również Stroną w ramach Panelu.

Aby wziąć udział w naborze, organizacja lub grupa nieformalna musi wysłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.wroc.pl lub złożyć je pisemnie w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, p. 120, do 19 lutego (środa) do g. 12:00. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę organizacji lub grupy nieformalnej, którą reprezentuje. Dodatkowo należy uzasadnić, że działalność danej grupy lub organizacji mieści w następujących obszarach działań: transport, zrównoważony rozwój lub partycypacja. Jeżeli w ramach naboru wpłynęło nie więcej niż 9 ważnych zgłoszeń, w skład Zespołu Monitorującego wchodzą wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie. W takiej sytuacji również wolne miejsca w Zespole Monitorującym, które są przeznaczone dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozostają nieobsadzone.  Jeżeli liczba ważnych zgłoszeń przekracza 9, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, którzy wysłali ważne zgłoszenie, wybierają spośród siebie osoby, które wejdą w skład Zespołu Monitorującego poprzez głosowanie preferencyjne. Każda osoba, która bierze udział w głosowaniu, ma jeden głos. Głosowanie jest tajne. W skład Zespołu Monitorującego wchodzi 9 osób, które w wyniku głosowania uzyskały najwyższe poparcie. W przypadku, gdy na dziewiątym miejscu znajduje się więcej niż jedna osoba, o rozstrzygnięciu decyduje losowanie. Głosowanie organizuje Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej o Panelu Obywatelskim