Odnośniki podstawowe

Nowy regulamin utrzymania czystości na terenie Miasta

6 maja 2009 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia. Z jego treścią powinni zapoznać się wszyscy właściciele nieruchomości.

Regulamin ten określa m.in. szczegółowe wymagania w zakresie: utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie, wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
 
Każdy właściciel nieruchomości musi:
1. zawrzeć pisemną umowę na odbieranie odpadów komunalnych i wyposażyć budynek mieszkalny w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności – 40 litrów/tydzień/1 mieszkańca. Oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2.
a) przyłączyć nieruchomości (i odprowadzać ścieki) do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości, wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
b) zawrzeć pisemną umowę na odbiór ścieków z zarządcą sieci kanalizacyjnej lub umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie
c) przechowywać przez okres 24 miesięcy dowody opłacania odbioru odpadów komunalnych, zakupu worków i opróżniania zbiorników bezodpływowych
d) okazywać na każde żądanie uprawnionych organów w/w dowody oraz umowy.
      Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od wejścia w życie Regulaminu; do sieci nowobudowanej, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia oddania jej do użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
      Od 1 czerwca, na terenie całego miasta, urzędnicy z ZZK, ZdiUM i strażnicy miejscy będą sprawdzać jak właściciele nieruchomości dbają o porządek. Właściciel nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie określonym w regulaminie, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
      Pełna treść Uchwały Nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia znajduje się na stronie www.wroclaw.pl (http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/1089/09)