Odnośniki podstawowe

Do 14. września można zgłaszać uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzi o procedurę przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej, zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27. marca 2009 r. Nr XXXII/1108/09. Wnioski można składać w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnieckiej 53.  

Zapraszamy na koncert zespołu "Syberyjski Krakowiak" 8 września o godzinie 12:00 w CK”Zamek”!

 

"Syberyjski Krakowiak"- zespół polonijny z Syberii wystąpi w CK”Zamek”!

 

Boisko i plac zabaw przy Białodrzewnej

Departament Spraw Społecznych zaakceptował program budowy boiska i placu zabaw (z wyjątkiem skate parku) na ul. Białodrzewnej (obręb Żerniki, AM-1, dz.49). Z uwagi na konieczność realizowania już rozpoczętych zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, realizację tego zadania przewidziano po roku 2011.

Postanowienie określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przebudowy ul.Kosmonautów

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Terminy budowy kanalizacji na naszym Osiedlu

Wykonując zobowiązanie, jakie przyjęliśmy na siebie na spotkaniu z Mieszkańcami zorganizowanym w CK Zamek w sprawie kanalizacji naszego Osiedla podajemy, za MPWiK, zakres realizacji sieci kanalizacyjnej w latach 2009- 2013:

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Osiedli.

Zgodnie z prośbą Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, podajemy do wiadomości publicznej informację o trwającym postępowaniu w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali przemysłowej na potrzeby linii produkcji chlorku żelaza, usytuowanej na terenie przy ul. Żwirowej 73 (na działce nr 4/26 AM-4). Ww. wydział jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Brak zgody na rozmieszczenie stacji telefonii komórkowej na dachu Zespołu Szkół nr 24.

Zarząd Osiedla Leśnica nie zgodził się na rozmieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Zespołu Szkół nr 24 przy ul.P.Eluarda 51/55.  
Decyzja taka została podyktowana obawą o negatywny wpływ emisji pola elektromagnetycznego na dzieci i młodzież uczącą się w tej szkole oraz mieszkańców pobliskich osiedli.

 

Plaga komarów w naszym osiedlu.

Zarząd Osiedla Leśnica zainterweniował w Wydziale Środowiska i Rolnictwa o pilne dokonanie oprysków plag komarów na terenie naszego osiedla.
Opryski dotyczyć mogę miedzy innymi terenów wzdłuż rzek Bystrzyca, Ługowina, wałów przy ulicy Cieplickiej, stawów przy ulicy Średzkiej i Głównej, Glinianek przy ul. Kosmonautów oraz lasów i parków na terenie osiedla.

Nowe zagrożenie w ruchu drogowym Osiedla Leśnica

Uwaga mieszkańcy!!!
Gwałtownie nasilił się ruch dużych samochodów ciężarowych drogami bocznymi Osiedla Leśnica. Prawdopodobnie spowodowane jest to celowym omijaniem przez kierowców wagi i kamer rozmieszczonych na wjeździe do Wrocławia od Środy Śląskiej.

Subskrybuje zawartość