Odnośniki podstawowe

Przejścia dla pieszych w strefie „30”

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na wniosek o utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i pętli na ulicy Snycerskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego informuje, że sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zaopiniowana negatywnie. Przepisy dotyczące stref ruchu uspokojonego nie przewidują wyznaczania przejść dla pieszych. Wyjątek stanowią miejsca w pobliżu szkół i przedszkoli. W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma swobodę w wyborze miejsca przejścia przez jezdnię, a kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Spotkanie w sprawie budowy Osi Zachodniej

W dniu 6 marca br. w siedzibie miejskiej spółki „Wrocławskie Inwestycje” odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia Wrocław Zachód, Departamentu Infrastruktury i Transportu, Wydziału Inżynierii Miejskiej, biur projektowych oraz kierownictwa projektu w sprawie budowy Osi Zachodniej. Kierownik projektu z WI przedstawił stan zaawansowania prac w sprawie projektowania budowy drugiej części obwodnicy Leśnicy.

Inicjatywy lokalne w 2018 roku

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy WIM informuje, że w 2018 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 20 zadań, w tym 2 zadania z zakresu infrastruktury technicznej i 18 zadań drogowych. Zespół zaakceptował 7 zadań, w planie ujęto i przyznano dofinansowanie dla 7 zadań, z czego 2 zostały z planu zdjęte, ze względu na rezygnację wnioskodawców.

Dzień Otwarty w DSOSW - sobota 23 marca

 

Utrudnienia na Mieroszowskiej

Firma Rotomat informuje, że na 11 marca zaplanowano wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłączy do budynku przy ul. Mieroszowskiej 29.

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd.

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodnicy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznakowanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędkości na alei Prezydenta Kaczorowskiego.

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok.

Przystanek przy Dolnobrzeskiej

Firma Plus Inwest P. Żygadło Sp. J. poinformowała o prowadzeniu prac polegających na wykonaniu peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej. Czekamy na szczegółowe informacje, zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, przystanek powinien zostać wybudowany do 30.06.2019 r.

Naprawy dróg gruntowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na pismo Zarządu Osiedla w sprawie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na Osiedlu informuje, że na wiosnę br. zostanie przeprowadzony przegląd nawierzchni dróg gruntowych Wrocławia. Realizacja napraw nawierzchni gruntowych na Osiedlu Leśnica w 2019 r. będzie uzależniona od stwierdzonego stanu i uszkodzeń ulic oraz od posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na te naprawy.

Dostęp do pojemników na odpady

Ekosystem przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy przygotowanie miejsc na pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów. Pojemniki można ustawić na nieruchomości sąsiedniej tylko pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Pojemniki należy rozmieszczać w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla podmiotów odbierających odpady. 

Subskrybuje zawartość