Odnośniki podstawowe

05.05.2019 - 23:48

Posiedzenie otworzył  wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał wniosek mieszkańców dotyczący budowy nawierzchni tymczasowej, odwodnienia i oświetlenia na ulicy Kruszcowej oraz budowy oświetlenia ulicy Owczarskiej w ramach projektów inicjatyw lokalnych. 

05.05.2019 - 23:21

 Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie do planu sesji uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie przy ulicy Wielkopolskiej 14. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jednogłośnie przyjęto uzupełniony program. Następnie przyjęto protokół z XX sesji RO, z 26.11.2018 r.

27.01.2019 - 23:41

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gościa majora Mieczysława Błażejewskiego z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i przekazał mu głos. Major M. Błażejewski poinformował, że dowódca pułku płk Dariusz Dejneka wyszedł z inicjatywą nadania nazwy nowemu rondu na alei Prezydenta Kaczorowskiego. Nazwa Rondo Żołnierzy Łącznościowców byłaby uhonorowaniem żołnierzy, którzy służyli w wojskach łączności, między innymi w leśnickiej jednostce.

27.01.2019 - 23:18

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku z przygotowaniem dwóch kolejnych projektów zadań społecznych na rok 2019. Przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie.
Uchwały:

27.01.2019 - 23:10

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XVII sesji RO, z 24.09.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:

27.01.2019 - 22:22

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Przywitał zebranych i odczytał uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego RO Leśnica Damiana Janczaka. Przywitał na sesji Krzysztofa Skrypaka, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i wyraził zgodę na objęcie mandatu. Nowy radny złożył ślubowanie, a radni przyjęli uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce.

27.01.2019 - 22:07

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski. Przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:

09.09.2018 - 23:07

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
>Trwają intensywne prace przy ostatnim odcinku obwodnicy Leśnicy (os. Jerzmanowo). Zgodnie z planem, ich zakończenie powinno nastąpić jesienią br.

09.09.2018 - 23:04

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  zebranych. W związku z brakiem kworum, przewodniczący poprosił Zarząd o przedstawienie spraw bieżących:

09.09.2018 - 22:58

>Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
>Następnie prowadzący poprosił o przyjęcie protokołu z XII sesji RO z 26.03.2018 r. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące: