Odnośniki podstawowe

08.09.2019 - 20:48

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
Przetarg na wykonanie kanalizacji w ulicy Lewej i Trójkątnej zakończył się niepowodzeniem. Najniższa oferta wyniosła ok. 7,3 mln zł, natomiast MPWiK przeznaczyło na ten cel niespełna 2,4 mln.

08.09.2019 - 20:38

Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił Przewodniczącego Zarządu Jana A. Kułacza, aby przedstawił sprawy bieżące:

23.06.2019 - 17:15

Posiedzenie otworzył  wiceprzewodniczący Rady Osiedla Józef Piskorski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Wiceprzewodnicząca Zarządu Wanda Dąbrowska zgłosiła do planu projekt uchwały w sprawie złożenia do WCRS projektu w ramach drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego. Będzie też miała informację w sprawie petycji  dotyczącej busików na Złotnikach. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, poprawiony program przyjęto jednogłośnie. 

23.06.2019 - 16:36

Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Przewodniczy Zarządu Jan A. Kułacz poinformował, że po analizie sytuacji i konsultacji z WCRS, na chwilę obecną nie ma potrzeby przesuwania środków w budżecie Osiedla i poprosił o sunięcie z programu uchwał w sprawie przyjęcia aktualizacji  projektu Flomark Osiedlowy i aktualizacji Planu wydatków.

23.06.2019 - 16:21

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących: MPWiK w odpowiedzi na zapytanie dotyczące kanalizacji Osiedla, przesłało informacje o planie inwestycyjnym na lata 2019-2023. W treści informacji zabrakło wielu danych, poprosiliśmy MPWiK o ich uzupełnienie.

05.05.2019 - 23:48

Posiedzenie otworzył  wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum poprosił przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
Wydział Inżynierii Miejskiej przesłał wniosek mieszkańców dotyczący budowy nawierzchni tymczasowej, odwodnienia i oświetlenia na ulicy Kruszcowej oraz budowy oświetlenia ulicy Owczarskiej w ramach projektów inicjatyw lokalnych. 

05.05.2019 - 23:21

 Posiedzenie otworzył  przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie do planu sesji uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie przy ulicy Wielkopolskiej 14. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jednogłośnie przyjęto uzupełniony program. Następnie przyjęto protokół z XX sesji RO, z 26.11.2018 r.

27.01.2019 - 23:41

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gościa majora Mieczysława Błażejewskiego z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i przekazał mu głos. Major M. Błażejewski poinformował, że dowódca pułku płk Dariusz Dejneka wyszedł z inicjatywą nadania nazwy nowemu rondu na alei Prezydenta Kaczorowskiego. Nazwa Rondo Żołnierzy Łącznościowców byłaby uhonorowaniem żołnierzy, którzy służyli w wojskach łączności, między innymi w leśnickiej jednostce.

27.01.2019 - 23:18

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku z przygotowaniem dwóch kolejnych projektów zadań społecznych na rok 2019. Przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie.
Uchwały:

27.01.2019 - 23:10

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XVII sesji RO, z 24.09.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące: