Odnośniki podstawowe

04.05.2015 - 01:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem programu.Następnie przyjęto protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady z dnia 23.02.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za głosowało 11 osób, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.
Informacje Zarządu:

04.05.2015 - 01:29

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał gości oraz zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Program przyjęto jednogłośnie.Na sesję przybyli Andrzej Janusz naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej i nowy strażnik osiedlowy Mateusz Pomykała. Jan Kułacz przywitał gości i przypomniał, że współpraca strażnika miejskiego z RO wynika z porozumienia między Zarządem a Naczelnikiem Straży Miejskiej we Wrocławiu.

18.03.2015 - 21:52

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski. Przyjęto program obrad i protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady.
Józef Piskorski poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu:

12.02.2015 - 01:21

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski. Porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

13.01.2015 - 15:49

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia - za przyjęciem głosowało 15 osób, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Informacje Zarządu:

15.12.2014 - 02:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych, poprosił o przyjęcie programu sesji i protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 29.09.14r. Na sesji gościli Naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej Andrzej Janusz, Komendant Komisariatu Wrocław Leśnica komisarz Jacek Seweryn i dzielnicowy aspiranta Artur Gorczyczyński.

23.11.2014 - 22:50

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych, poprosił przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia z dnia 23.06.14r. Przewodniczący Piotr Dzikowski i Jan A. Kułacz wręczyli gościowi, dotychczasowemu redaktorowi Gazety Leśnickiej Tomaszowi Klimasowi, dyplom i w imieniu wszystkich radnych złożyli podziękowania za współpracę przy tworzeniu Gazety Leśnickiej.Informacje Zarządu:

11.10.2014 - 00:19

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady Osiedla
Informacje Zarządu:
Józef Piskorski przekazał informacje dotyczące inwestycji trwających obecnie na naszym Osiedlu.

11.10.2014 - 00:02
Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji Rady Osiedla głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Informacje Zarządu:
08.07.2014 - 23:38

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej XI Sesji głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.