Odnośniki podstawowe

29.05.2014 - 13:35
Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zbigniew Mianowski, który odczytał proponowany porządek obrad. Porządek przyjęto jednogłośnie. Również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej X Sesji Rady.
04.05.2014 - 00:53

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji – program przyjęto jednogłośnie. Następnie przyjęto protokół z sesji w dniu 24.02.2014r.

03.04.2014 - 14:17

Wiceprzewodniczącego RO Zbigniew Mianowski otworzył IX sesję Rady Osiedla i przeczytał program, który przyjęto jednogłośnie. Następie radni przyjęli protokół z VIII sesji Rady Osiedla -17 było za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przyjęcie uchwał RO:

31.03.2014 - 02:20

Przewodniczący Rady Piotr Dzikowski otworzył VIII sesję Rady Osiedla. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. 
Następnie radni przyjęli uchwały:

31.03.2014 - 01:09

Przewodniczący Rady Piotr Dzikowski otworzył VII sesję Rady Osiedla. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.  
Radni omówili i przyjęli uchwały:
- w sprawie aktualizacji projektu dofinansowania festynów osiedlowych w 2014 roku. Wnioskowaliśmy o kwotę 9 tys. złotych. CIRS przydzielił Radzie Osiedla Leśnica kwotę 3000 zł. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

19.03.2014 - 23:06
Sesję otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla. Zbigniew Mianowski odczytał porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Następnie sekretarz Osiedla przeprosił radnych za późne przesłanie protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. Wiceprzewodniczący poddał protokół pod głosowanie - 12 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
19.03.2014 - 15:01

Obrady otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Do protokołu z poprzedniej sesji trzy zastrzeżenia wniósł radny Zygmunt Niementowski: dwa z nich uwzględniono oraz wyjaśniono kwestię realizacji uchwały Nr IV/27/13. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

03.02.2014 - 11:52

Sesję otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zbigniew Mianowski , który przywitał gości - Naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej Jarosława Dudziaka i strażnika osiedlowego Piotra Pomykałę oraz radnych. Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad, który został zatwierdzony jednogłośnie. Również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji rady z dnia 26.08.13r.

02.02.2014 - 03:42

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Dzikowski. Zebrani jednogłośnie przyjęli plan sesji. Za przyjęciem protokołu z sesji II głosowało17 radnych, 1 osoba wstrzymała się odgłosu.
Przewodniczący Zarządu Jan A. Kułacz przedstawił propozycje uchwał:
1. W sprawie aktualizacji projektu „Paczki świąteczne dla dzieci

01.02.2014 - 02:34

Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski, przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Radni Teresa Molęda i Krzysztof Skrypak złożyli ślubowanie – konieczne do sprawowania mandatu radnego.
Następnie przewodniczący odczytał protokół z I sesji Rady Osiedla Leśnica z 7 czerwca br. Protokół został przyjęty przez wszystkich radnych.