Odnośniki podstawowe

29.05.2013 - 01:08
Obrady otworzył przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. Program i protokół zatwierdzono jednogłośnie.
29.05.2013 - 00:40

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel. Wszyscy radni oddali głos za przyjęciem programu oraz zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. Stanisław Kibało poinformował zebranych, że 4 marca odbyło się spotkanie radnych z wiceprezydentem Wrocławia Maciejem Blujem. Na wstępie tego spotkania prezydent poprosił o wyłączenie z dyskusji punktów dotyczących nowego osiedla Nowe Żerniki (Wuwa2) i zaproponował w tej sprawie spotkanie odrębne.

22.04.2013 - 00:43
Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel, która przywitała gości Naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej oraz Kierownika Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Leśnicy. A. Gruszczyński na wstępie poinformował, że trwa tydzień pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i poprosił o kierowanie na Policję osób potrzebujących pomocy. Naczelnik Dudziak poprosił zebranych o informacje dotyczące pracy Straży Miejskiej na osiedlu. Zbigniew Wojciechowski omówił sprawę ul.
05.03.2013 - 10:48

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel.  Wszyscy radni głosowali za przyjęciem programu i zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji .

31.01.2013 - 01:40

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z sesji  z dnia 26.11.2012r. i z nadzwyczajnej sesji Rady Osiedla Leśnica z dnia 3.12.2012r.

31.01.2013 - 01:20

Obrady otworzył Przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski,  który poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad. Wszyscy radni oddali głos za przyjęciem programu.
Następnie Skarbnik Osiedla przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków uzyskanych z odszkodowania za zalanie pomieszczeń RO Leśnica. Za przyjęciem uchwały głos oddało 11 osób, 3 wstrzymały się od głosu.Przewodniczący RO Leśnica podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady.

31.01.2013 - 01:16

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad  oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Skarbnik Osiedla przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowych środków uzyskanych z CIRS na paczki świąteczne dla dzieci z osiedlowych świetlic środowiskowych. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w tej sprawie.

29.11.2012 - 01:19

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji. Protokół z XXXIX sesji RO Leśnica przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu z sesji XL głosowało 10 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

05.11.2012 - 13:08

 Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel . Na początek radna przywitała gości – panią Katarzynę Urbańską - Sochę kierownika referatu IV SM, pana Andrzeja Janusza zastępcę naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej, p. Tomasza Małaczyńskiego zastępcę komendanta Komisariatu Policji Wrocław Leśnica oraz p. Sebastiana Lorenca radnego Rady Miejskiej Wrocławia.

05.11.2012 - 12:55

 Przewodniczący RO Piotr Dzikowski przywitał przybyłych na sesję gości - wiceprezydenta Michała Janickiego, Dyrektor Wydziału Edukacji Iwonę Bugajską oraz dyrektor CK Zamek Elżbietę Lenczyk. Stanisław Kibało przedstawił ważne dla osiedla zagadnienia z dziedziny edukacji i kultury, które mamy nadzieję omówić na spotkaniu. Dodatkowo Piotr Dzikowski zapytał prezydenta o budowę obwodnicy Leśnicy.