Odnośniki podstawowe

05.11.2012 - 13:08

 Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel . Na początek radna przywitała gości – panią Katarzynę Urbańską - Sochę kierownika referatu IV SM, pana Andrzeja Janusza zastępcę naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej, p. Tomasza Małaczyńskiego zastępcę komendanta Komisariatu Policji Wrocław Leśnica oraz p. Sebastiana Lorenca radnego Rady Miejskiej Wrocławia.

05.11.2012 - 12:55

 Przewodniczący RO Piotr Dzikowski przywitał przybyłych na sesję gości - wiceprezydenta Michała Janickiego, Dyrektor Wydziału Edukacji Iwonę Bugajską oraz dyrektor CK Zamek Elżbietę Lenczyk. Stanisław Kibało przedstawił ważne dla osiedla zagadnienia z dziedziny edukacji i kultury, które mamy nadzieję omówić na spotkaniu. Dodatkowo Piotr Dzikowski zapytał prezydenta o budowę obwodnicy Leśnicy.

24.09.2012 - 11:48

Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Dzikowski przywitał zebranych i rozpoczął nadzwyczajne posiedzenie RO Leśnica. Zebrani jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Skarbnik J.A. Kułacz przedstawił propozycję projektu budżetu Osiedla na 2013r. Ze względu na dużo wcześniejszy niż dotychczas termin wyznaczony przez UM na przygotowanie projektu skarbnik oparł się na budżecie z roku bieżącego.

22.08.2012 - 23:07

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji Rady z dnia 28.05.12r. Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie odwołania sesji w dniu 30.07.2012r.
Nie doszła do skutku planowana wizyta wiceprezydenta Macieja Bluja, ze względu na pełnienie przez niego obowiązków Prezydenta. Nie przybył również radny miejski Sebastian Lorenc ze względu na posiedzenie Komisji Budżetu RM.

27.06.2012 - 01:40

Obrady otworzył Przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie programu jednogłośnie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji RO. Przewodniczący przedstawił gościa p. Arkadiusza Szczęśniaka Dyrektora Inwestycji MPWiK . Dyrektor Szczęśniak rozpoczął od przedstawienia inwestycji planowanych przez MPWiK na obszarze Osiedla. Spółka przewidziała do realizacji na osiedlu zadania na kwotę 26 mln złotych: przebudowa ujęcia wody w Leśnicy; kanalizacja ul. Pomarańczowej; budowa wodociągu w ul. Starogajowej; remont wodociągu w ul.

25.06.2012 - 12:20

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel. Zebrani przyjęli program i protokół z poprzedniej sesji. Następnie zebrani zgłosili propozycje osób, które chcieliby zaprosić na sesje RO Leśnica. Zaproponowano aby byli to: dyrektor MPWiK, przedstawiciel Wydziału Inżynierii Miejskiej, wiceprezydent Maciej Bluj , dyrektor Wydziału Transportu , dyrektor Wydziału Edukacji, przedstawiciela Biura Funduszu Spójności. Kolejno J.A. Kułacz omówił tegoroczne festyny osiedlowe.

28.05.2012 - 00:57

 Obrady otworzył Przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski, radni przyjęli program obrad i zatwierdzili protokół z ostatniej sesji RO z dnia 27.02.2012r. Sprawy bieżące omówił Przewodniczący Zarządu Stanisław Kibało:
- poinformował, że uczestniczył w zorganizowanym w SP 51 IV Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych, który był dofinansowany przez naszą Radę
- odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół nr 24. Od 1 września stanowisko dyrektora obejmie obecna dyrektor SP nr 22.

29.03.2012 - 00:16

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski. Radni przyjęli program sesji i zatwierdzili protokół z sesji RO z dnia 30.01.2012r. Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica p. inspektor Mirosław Iwanicki, który poinformował radnych, że od pewnego czasu Policja i Straż Miejska wspólnie nocą patrolują osiedle. Współpraca ta przebiega bardzo dobrze. Komendant pozytywnie ocenił spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 95 i stwierdził, że istnieje potrzeba regularnego spotykania się na osiedlach.

29.02.2012 - 13:38

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Piotr Dzikowski, radni przyjęli porządek obrad oraz protokoły z sesji XXX i XXXI.

25.02.2012 - 00:38

Obrady rozpoczął przewodniczący RO Piotr Dzikowski. Zebrani jednogłośnie przyjęli program sesji.
Skarbnik Jan A. Kułacz wyjaśnił, że zwołanie dodatkowego posiedzenia było konieczne, gdyż aktualizacja wniosków dotyczących dofinansowań z CIRS wymaga podjęcia uchwał Rady i przekazania kompletnej dokumentacji do dnia 14.01.2012r. Radni rozpatrzyli i przegłosowali następujące uchwały: